sunnuntai 21. tammikuuta 2018

Tampereen muumimuseo


Tampereen Muumimuseo on nyt Tampere-talolla. Kävin Metsossa vastaavassa museossa useita kertoja ja loppukesällä uudistetussa museossa.

Näyttelyalueella on Tove Janssonin ideoimia ja osin tekemiä pienoismalleja, Muumitalo, ja paljon kaikkea hyvin taiteellista. Näyttely on upea.

Sen sijaan näyttelymaksu on minusta aivan korkea, eli maksoin viideltä hengeltä 60 euroa, niin paljon siellä ei ole katsottavaa.

Kuvaaminen on kielletty, mutta ihmiset kuvaavat, joten henkilökunta enemmän estää kuvaamisen kun aktiivisesti esittelisi paikkaa.Kuvauskieltoa ihmettelin, koska esimerkiksi kuvassa olevat muumit ovat Atelier Faunin tuotantoa, ja niitä säännöllisesti myydään Huuto.netissä, ja tiedän ihmisiä joilla on näitä huomattavasti enemmän kuin Museon kokoelmissa.

Minullakin on ollut vastaavia Atelier Faunin muumeja.

maanantai 15. tammikuuta 2018

Sorttamäen silta


Sorttamäen uimarannalta Uittamolle näyttää tältä, tähänko ollaan Hirvensalon toista siltaa rakentamassa,

Alla karttapala, jossa näkyy ylityspaikkoja, alimmat viivat lienevät suunniteltuja.
Hirvensaloon on pohdittu toista siltaa, jatkuvan ja pahenevan liikennepuuron vuoksi. Marraskuussa 2017 siltaa edelleen suunnitellaan, on suunnitelmissa. Siltaa kutsutaan nimellä Sorttamäen silta. Silta olisi ilmeisesti alin MUSTA VIIVA. Silta tarvitsee tien.

Luultavasti vain alimmat viivat musta ja punainen ovat mahdollisia, sillä Sorttamäen uimarannasta (Hirvensalon puolella eli kuvan läntisellä puolen) on puhuttu, joten silloin voisi olla mahdollista silta sieltä nykyiseen Soutu- ja melontakeskukseen (musta viiva)? Uittamolla puhutaankin Sorttamäen sillasta tai Sorttamäensillasta. Uittamolaisten mukaan silta ei auta, sillä kun Syvälahden koulurakennetaan lähelle olemassa olevaa siltaa Laskettelumäen viereen liikenne ei purkaannu Uittamolta. Eihän sieltä pääse kuin "ykköstielle" tai Kaarinaan, jos mennään keskustaan on vanha silta lyhyempi tie.

Yläkuva on siis Sorttamäeltä Uittamolle

Ispoisten kallioilta Hirvensaloon näyttää myös hienolta


Ymmärrän, että asukkaita harmittaa uusi silta. Näkymät ovat hienot. Luonto on tosin jo pilattu, kalliot ovat täynnä polkuja, nuotion paikkoja ja lasinsiruja. Rantaan on lyöty metallitolppia. Lisäksi alueella on uimaranta ja sen lähellä parkkipaikka. Soutu ja melontakeskuksen vieressä on parkkipaikka, ja lähikentällä on parkkialue ja bussin kääntöpaikka.


Toisaalta Hirvensalon luontokin saa väistyä jatkuvan rakentamisen tieltä. Asiasta käydään minusta hyödytöntä mielipidekirjoittelua. Eräässäkin ehdotettiin nelikaistaisuutta. Osassa tietä ja sillalla on jo nelikaistaisuus, ei auta, tarvitaan toinen silta, jos nykykaavoilla mennään.Pahin liikennepuuro on aamuisin Hirvensalossa kenties Kukolantiellä. Muutama sata metriä Kukolantien ajamista aamuruuhkassa kestää 15-25 minuuttia. Valot puurouttivat lopullisesti aamuliikenteen, ja se, että koko ajan rakennetaan lisää.

Illoistenjärven rantaan rakennetaan näin.

Arolan metsäan rakennettiin näin.

Syvälahden koulun rakennus alkaa näin.

Hirvensalon väki suunnitelmien mukaan kolmikertaistuu näin.

keskiviikko 10. tammikuuta 2018

EU:n tietosuojauudistus

EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan toukokuussa 2018.

Uudistuksen lähtökohtaon tosiasia, että "Luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyn yhteydessä on perusoikeus".

Katsoin EU:n tietosuoja-asetusta (en sen perusteella säädettyjä lakeja) niin minusta siinä on hyviä käytäntöjä ja tarkennuksia, kuten (lainausta EU:n sivuilta, täältä).

Henkilötiedon määritelmä on laveampi eli
Henkilötiedoilla tarkoitetaan 'kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, jäljempänä ’rekisteröity’, liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella';

Periaatteita ovat mm:
Periaatteet
 a)henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja asianmukaisesti;

b)henkilötiedot kerätään tiettyjä nimenomaisia ja laillisia tarkoituksia varten, eikä niitä käsitellä näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla;

c)henkilötiedot ovat asianmukaisia ja olennaisia eivätkä ne ole liian laajoja niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään;

d)henkilötiedot ovat täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä; on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden virheelliset tiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä;

e)henkilötiedot säilytetään muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamista varten;

f) henkilötietoja käsitellään tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen tietoturva muun muassa suojaamalla niitä luvattomalta ja laittomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimenpiteitä hyödyntäen.

Vaatimuksia ovat mm:
7 artikla Henkilötietojen erottelu ja henkilötietojen laadun varmentaminen

1.   Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että tosiseikkoihin perustuvat henkilötiedot erotetaan mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaisiin arvioihin perustuvista henkilötiedoista.

2.   Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat kaikki kohtuulliset toimet varmistaakseen, että virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita henkilötietoja ei siirretä eikä aseteta saataville. Tätä varten kunkin toimivaltaisen viranomaisen on varmennettava mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen laatu ennen niiden siirtämistä tai saataville asettamista. Kaikkiin henkilötietojen siirtoihin on mahdollisuuksien mukaan lisättävä tarvittavat tiedot, joiden avulla vastaanottava toimivaltainen viranomainen voi arvioida henkilötietojen paikkansapitävyyttä, täydellisyyttä ja luotettavuutta sekä sitä, miltä osin ne ovat ajan tasalla.

3.   Jos ilmenee, että on siirretty virheellisiä henkilötietoja tai että henkilötietoja on siirretty lainvastaisesti, on asiasta ilmoitettava viipymättä vastaanottajalle. Tällaisessa tapauksessa henkilötiedot on oikaistava, poistettava tai niiden käsittelyä on rajoitettava 16 artiklan mukaisesti.

8 artikla Käsittelyn lainmukaisuus

1.   Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että käsittely on lainmukaista ainoastaan jos ja vain siltä osin kuin se on tarpeen toimivaltaisen viranomaisen tehtävän suorittamiseksi 1 artiklan 1 kohdan tarkoitusta varten ja se perustuu unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön.

2.   Jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa säännellään tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa käsittelyä, on täsmennettävä ainakin käsittelyn tavoitteet, käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn tarkoitukset.

Huomattavaa on, että
Erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva käsittely

Sellaisten henkilötietojen käsittely, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus taikka ammattiliiton jäsenyys, sekä geneettisien tietojen, luonnollisen henkilön yksiselitteiseen tunnistamiseen tarkoitettujen biometristen tietojen tai terveyttä taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja seksuaalista suuntautumista koskevien tietojen käsittely sallitaan vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä ja edellyttäen, että rekisteröidyn oikeuksia ja vapauksia koskevat asianmukaiset suojatoimet on toteutettu ja vain

jos käsittely sallitaan unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä;

rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi; tai

jos käsittely koskee tietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi.


Rekisteröidyn saataville asetettavat tai hänelle annettavat tiedot

rekisterinpitäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot;
 tarvittaessa tietosuojavastaavan yhteystiedot;
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset;
tieto siitä, että rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, ja valvontaviranomaisen yhteystiedot;
tieto siitä, että rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten henkilötietojen oikaisemista tai poistamista tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi jäsenvaltioiden on säädettävä laissa, että rekisterinpitäjä antaa erityistapauksissa rekisteröidylle jäljempänä mainitut tiedot, jotta hänen olisi mahdollista käyttää oikeuksiaan:


Rekisteröidyn oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  
a)    käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste;

b)    käsittelyn kohteena olevat henkilötietoryhmät;

c)    vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu, erityisesti kolmansissa maissa olevat vastaanottajat tai kansainväliset järjestöt;

d)    mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika, tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit;

e)    rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjää häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista;

f)     rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja valvontaviranomaisen yhteystiedot;

Minua ehkä eniten kiinnostaa, mitä seuraa siitä, jos tietosuoja-asiat eivät ole kunnossa. Minusta siitä pitäisi seurata törkeimmissä tapauksissa vankeutta ja julkisella puolella lisäksi viraltapano. Luultavasti seuraamus tulee olemaan pieni sakko. Minusta vahingonkorvauskin on mahdollista, mutta Suomessa vahingonkorvauksia harvoin saa, ja summat ovat pieniä.

tiistai 9. tammikuuta 2018

Luontoarvot vai liikenne, onko se näin yksinkertaista?


Turussa kiistellään Hirvensalon toisesta sillasta.

Sanotaan, että silta riekaloi virkistysalueet ja tuhoaa luontoarvot.

Ylä oleva kuva on kaunis, mutta Hirvensalon ranta on jo rakennettu, myös Uittamon rannassa on uimaranta, melontakeskus, ja asutustakin.

Olen ollut Uittamon kallioilla, siellä on tölkkejä, pulloja, lasinsiruja. Villieläimiä ei juurikaan.

Minusta Hirvensalon puolella ole mitään virkistysaluetta.

Alkuperäinen ongelma on se, että saarille on kaavoitettu "liikaa" yhden sillan kapasiteettiin. Päätös tehtiin viimeistään 1980-luvulla, kun Hirvensaloa alettiin laajamittaisesti kaavoittaa ja rakentaa täyteen. Kun on asutusta, tarvitaan palveluita, kouluja, kauppoja ja teitä.

Avaan ajatuksiani tähän paremmalla ajalla, vahingossa lipsahti julki


maanantai 1. tammikuuta 2018

Metsolat laatusarja on yle-areenassa


Metsolat on legendaarinen sarja, jota näytettiin Ylellä 1993 - 1995. Nyt se on ainakin vuoden yle-areenassa.

Sarja kuvaa Metsoloiden perhettä kainuulaisessa Hoikan kunnassa. Sarja alkaa juhannuksen vietosta Metsolassa vuonna 1987, ja päättyy jouluun 1996. Perhettä ja tapahtumia on myös Tampereella.

Sarjan ohjasi Carl Mesterton, joka oli myös käsikirjoittaja yhdessä Anna-Lisa Mestertonin ja Curt Ulfstedtin kanssa.

Sarjan keskeisiä henkilöitä ovat Antti Metsola (Ahti Haljala) ja ja Annikki Metsola (Helinä Viitanen), vanha maanviljelijäpariskunta. Maat omistaa Annikki (os. Leppävaara) sekä mummo Annikin äiti Maria (Hellin Auvinen-Salmi), joka kuolee nelosjaksossa. Annikilla on ollut veli Risto-Matti, joka on kadonnut rintamalla.

Antilla ja Annikilla on neljä lasta. Vanhin lapsista Risto Metsola (Svante Martin) on messuyhtiön työnjohtaja. Riston vaimo Raija Metsola (Hellevi Seiro) on punatoimittaja, joka pettää miestään. Parilla on kaksi lasta. Upseerikokelas Lasse Metsola (Miika Korkiakoski), joka menee YK-joukkoihin ja kadettikouluun äitinsä vastustuksesta huolimatta. Perheen tytär  Liisa Metsola (Anna-Liisa Härkönen) on abiturientti. Liisa alkaa seurustella Lassen inttikaverin Stig Eklundin (Mikael Andersson) kanssa, jonka isällä Nilsillä (Algot Böstman) on maatila Paraisilla. Stig valmistuu metsänhoitajaksi. Risto Metsola ostaa pakkotilanteessa messufirman ylihintaan, ja joutuu sarjassa isoihin vaikeuksiin.

Heikki Metsola (Kim Floor) asuu Vesteråsissa Ruotsissa, hänen vaimonsa Kristina (Elisabeth Öhman) ja lapsensa Fabian ja Filip ovat täysin ruotsinkielisiä, he eivät  halua käydä Suomessa.

Erkki Metsola (Kari Hakala) on sarjan ehkä keskeisin henkilö. Entinen maajoukkuehiihtäjä, ja nykyinen työtön, vanhempiensa luona asuva alkoholisti. Erkki jää rattijuoppoudestakin kiinni. Erkki on kuitenkin taistelija, hän ostaa kaivinkoneen, ja perustaa yrityksen, ja avustaa tiehommissa. Erkin yritystoimintaa tarkastellaan eniten sarjassa.

Jaana Järvenheimo (Jaana Raski) on vanhempi Antin ja Annikin tytöistä. Hän on naimisissa juristi pankinjohtaja Jaakko Järvenheimon (Esko Raipia) kanssa. Jaakko on pankinjohtaja ja saa siirron Sotkamosta Tampereelle. Jaana on hyvin pinnallinen, rahanahne ja lisäksi kateellinen. Jaakko on juristi, mutta hänessäkin on ajoittain öykkärin vikaa, hän lyttää miltei aina vaimoaan. Jaana tapaa aina välillä pinnallista Lisbet Nylundia (Soili Markkanen), jonka mies möi Ristolle firman ylihintaan.

Eeva Metsola (Katriina Honkanen) on perheen kuopus, hän opiskelee lääkäriksi Tampereella.

Metsoloiden naapurissa asuu juonitteleva ja kaunainen Kari Kaukovaara (Juha Hyppönen). Kari on ihastunut Eevaan, ja houkuttelee tämän ensin kandina Hoikkaan lääkärin tuurariksi. Kari on kunnanvaltuuston puheenjohtaja, sekä on pankin johtokunnassa. Karilla on valtaa. Karin sisko on Helena Meriläinen (Anu Hälvä), Erkin entinen heila. Helena on sairaanhoitaja, hän on naimisissa väkivaltaisen juopon kanssa, eli eläinlääkäri Mauno Meriläisen kanssa (Taneli Rinne).

Sarjan merkitys keskellä 1990-luvun lamaa oli suuri. Vaikka sarjan juoni on jännittävä, se sisältää oikeasti ihmisiä koskettavia kohtaloita, avioeroja, sairastumisia, konkursseja, talousvaikeuksia, mielenterveysongelmia, onnettomuuksia ja lapsen ja vaimon kuoleman. Kuitenkin Metsolat on tarina laman ja vaikeuksien yli pääsevistä tavallisista ihmisistä. Tämä on 1980-luvun nousukauden ja 1990-luvun laman kuvaus, ja sellaisena se on iätön. Ohjaus ja käsikirjoitus on sellainen, että näyttelijöistä tulee ikonisia.

Kaikki päättyy jouluun 1996. Antti ja Annikki ovat muuttaneet rivitaloon, mutta joulua vietetään Leppävaarassa. Eevalla ja Stigillä on tyttö. Stig on töissä lasketteluyrityksessä, ja Eeva lääkärinä. Erkin yritys on laajentanut turvetamppareihin. Jaanalla on kuntosali. Erkillä on kaksi lasta, ilmeisesti Riitan kanssa. Osmo ja Liisa ovat yhdessä.

Ensimmäinen tuotantokausi (kuvaa aikaa vuosina 1987 - 1990)
Jaksot
1. Tie kotiin.
Kari Kaukovaara on kieroillut uuden tielinjauksen kanssa. Antti saa sydänkohtauksen. Perhe esitellään, Erkki tuodaan humalassa kotiin. Kyydin antavat poliisit.

2. Perhe koolla.
Jaana yrittää jo myydä tilaa, ja jakaa rahaa. Selviää, että tila on mummon. Erkki ottaa huikkaa, ja jää rattijuoppoudesta kiinni.

3. Tulevaisuuden suunnitelmia.
Erkki on raastuvanoikeudessa, menettää korttinsa ja saa sakkoja. Erkki ryhdistäytyy ja hakee Jaakolta lainaa, mutta ei saa.

4. Uusille teille.
Erkki saa lainaa, kun isoäiti on taannut lainan. Erkki alkaa kaivaa käytetyllä koneella. Erkki sovittelee tiekokouksen jälkeen, ja saa tiehen haluamansa liittymät. Riitta Vanhanen, Erkin yhden juoppokaverin (Antti Ahtinen) Eino Vanhasen vaimo, synnyttää tytön. Eeva hoitaa synnytyksen, koska Riitta ei ehtinyt Kajaaniin synnyttämään. Eeva on Riitan (Miisa Lindén) koulukaveri.
Isoäiti kuolee.

5. Perunkirjoitus.
Leppävaarassa on perunkirjoitus. Jaakko on aikanaan tehnyt isoäidin testamentin. Annikki perii puolet äitinsä omaisuudesta. Lapset perivät tontteja Kalajärven rannalta ja hieman rahaa 10 000 markkaa. Erkki vaihtaa maaosuutensa rannalta Urjanvaaran huipulle, ja siitä alas.
Tampereella Liisa menee sänkyyn Stigin kanssa. Raija tulee lopputilanteisiin, kolmikko saunoo yhdessä.
Eeva huomaa saunassa isosiskonsa Jaanan rinnassa kyhmyn.

6. Hiekkaa rattaissa
Erkki palkkaa Vanhasen Einon töihin, mutta koneet ovat rikki, eikä korjaajia saada. Uusi kone maksaa, ja Erkki pyytää äidiltään takausta. Kone korjataan, mutta Eikka vetää viinaa, ja Erkki antaa hänelle kenkää. Erkki puurtaa yksin. Vanhanen tulee riehumaan työmaalle, ja heiluu haulikon kanssa.
Ristolla on tarvittavat rahat, mutta entinen omistaja vaatii vielä 200 000 markkaa lisää 2 miljoonan päälle.
Jaana matkustaa Tampereelle mammografiaan ja koepalan ottoon. Pala on paha, ja Jaana jää tohtori Senjasen yksityispotilaaksi. Jaana ilmoittaa asiasta Jaakolle. Tuolloin toimi näköjään terveydenhuolto, eli heti seuraavana päivänä leikataan.

7. Yhtiökauppoja
Jaana leikataan Tampereella, ja kaikki meni hyvin. Liisan penkkarit ajetaan. Risto ostaa yrityksen. Jaakko takaa 200 000 lisälainan, Risto kiinnittää Kalajärven tontin ja loput omakotitalosta.
Kari Kaukovaara  tulee osakkaaksi Erkin yritykseen, aika yllättävää. Kari sijoittaa rahaa, takaa lainaa. Firma aikoo anoa Keran tukia. Erkki ja Kari perustavat yhtiön. Kari saa koneet mailleen omakustannushintaan.
Vanhasen Einon ruumis löytyy, oli ampunut itsensä.
Kalajärven  rantatontit lohkotaan. Muut lapset saavat rantatontit, ja Erkki Urjan rinteiltä.

8. Voittajia ja häviäjiä
Liisan lakkiaiset vietetään. Liisa ja Stig tapaavat. Erkki ihmetteli Riston yrityksen Mainosmotto Oy:n hintaa. Riston firman maksuvalmius on huono, Riston maksuvalmius on huono. Metsolassa lehmä on sairaana, ja sairaana on myös eläinlääkäri Meriläinen. Helena tulee Annikin avuksi, turhaan, ja lehmä joudutaan lopettamaan. Hoikan maansiirto oy saa tukia, ja Kari ja Erkki pystyvät investoimaan kalustoon ja TVL tilaa töitä ja ostaa Erkiltä soraa. Erkki  tarjoaa puolet soran tuotosta Karille ja ostaa Karilta  maata Urjan huipulta. Stig soittelee puhelinkioskista Eevalle, Eevalla on tunteita, mutta Eeva ei kehtaa Liisan takia. Stig painaa päälle.

9. Sydänkipuja
Eeva aloittaa kunnanlääkärinä, ei ole vielä valmistunut, ja muuttaa saunamökille.
Jaana ja Jaakko tekevät mökin pohjia.
Ristolla on paljon töitä, Liisa lähtee Leppävaaralle, jonne menee myös Stig, tosin Eevaa tapaamaan, on kuulemma sydänkipuja. Stig ja Eeva ovat saunamökillä, ja ovat yhdessä. Liisa kuulee Stigiltä, että Stig tapailee Eevaa. Liisa on tietenkin suunniltaan, Antti saa Liisan jäämään, aikovat katsoa hevosta.
Leppävaarassa on nyt 11 lehmää, 2 vasikkaa.
Riitta Vanhanen on lapsen kanssa vastaanotolla

10. Luonnon puolesta
Liisa ostaa hevosen. Erkin bisnekset pyörivät hyvin. Riston hermot ovat kireällä, ja rahat on loppu. Kari Kaukovaaran Lintujärven viereinen suoalue halutaan rauhoittaa, kansakoulunopettaja Tahko Ronkainen yrittää estää ojituksen, jota Kaukovaara hoputtaa Erkkiä tekemään. Luonnonsuojelijoita tulee runsaasti paikalle, ja heidän mukanaan Osmo Lampinen (Jari Salmi, syntynyt Kemissä), hän tapaa Liisan ensimmäistä kertaa ovat vierekkäin kettingeissä kaivinkoneen kupeessa. Osmo odottaa lehdistöä.  Luonnonsuojelijat ovatkin tv-uutisissa, myös Liisa saa ruutuaikaa. Osmo on luonnontieteen opiskelija.
Jaana ja Jaakko ovat maksuvalmiuskriisissä, eikä mökkiprojekti etene. Annikki rientää Jaakon ja Jaanan asuntovaunulle, jossa on hellä hetki. Jaakko menee auttamaan Liisaa. Eeva ja Liisa ottavat yhteen terveysasemalla tosin vain sanallisesti.

11. Urjan linna
Erkki käy etelässä, ensin Helsingissä, ja sitten Riston luona. Erkki ostaa Riston auton uuden karhean Volvon, Ristolla on pulaa käteisestä. Kari tulee räyhäämään Erkille. Erkki esittelee hiihtokeskushanketta Urjan rinteitä kaksoishissillä ja asuntovaunualuetta ja huoltorakennuksia. Erkki on saanut Helsingistä Kauppa- ja Teollisuus Ministeriön avustukset ja MEK:in puoltavat lausunnot.
Oman pääoman hän kattaa lahjoittamalla maat yritykselle. Erkki maksoi Karille ylihintaa maasta. Lisäksi tarvittaisiin kunnan takaus Keran lainaan. Pantiksi Erkki tarjoaa yrityskiinnityksiä sekä maat. Kari yrittää estää hankkeen.
Eeva vierailee Paraisilla. Stigin isällä on kasvihuoneita ja maanviljelyä.
Osmo on tullut suojelemaan pohjoisen ikimetsiä.

12. Lasi shampanjaa
Erkki perustelee hankettaan työllisyydellä, hän on ollut itse työtön. Kylällä puhutaan hankkeesta myös pahaa. Riston firmalla menee huonosti, ja Ristolla menee huonosti, hän ei pysty maksaa edes lyhennyksiä.
Eevalla on paineita viimeisistä tenteistä, ja koko ajan perässä roikkuvasta Stigistä. Kari puhuu kunnan asioista Eevalle, ja yrittää saada myös muuta. Eeva torjuu potkuin Karin kähminnät.
Liisa ja Raija ottavat yhteen, Raija ei siedä Liisan vihreyttä, eikä mielipiteitä, vaikka Liisa on samanlainen vouhottaja kuin äitinsä. Liisa menee Jaakon pankkiin pyytämään lainaa, ei heru. Risto sanoo henkilöstöä irti.
Kari vastustaa Erkin hanketta, mutta valtuustossa asia menee läpi. Vissyä ei ole tarjolla, joten Erkki ottaa lasin shampanjaa ...

13. Perjantai 13. päivä
Erkillä on jäänyt putki päällä, Antti joutuu hoitamaan asioita ja raivoaa humalaiselle Erkille, ja vihastuu niin, että joutuu sairaalaan. Eevan mukaan Antin tilanteeseen auttaa vain ohitusleikkaus.
Keran yritystutkija tulee etelästä. Erkki on sangen 'väsynyt'  ja käy välillä antamassa ylen. Kari kestitsee Keran tutkijaa ja unelmoi omasta rinteestä. Erkki pohtii, että asuntovaunualue tehtäisiin Leppävaaran maille. Lehmistä silloin luovuttaisiin.
Liisa ei ole pyrkinyt opiskelemaan. Riston ahdinko syvenee. Raija muuttaa Helsinkiin, menee töihin TV1:lle ja haluaa eron Ristosta. Raija raivoaa kaikille, mutta Liisa raivoaa takaisin. Lasse on YK-joukoissa. Liisa hakeutuu Osmon luo. Haastemies tuo papereita Ristolle. Risto ei ole maksanut entisen yrittäjän veroja 1,5 miljoonaa. Risto on rikki.
Jaana on jo kyllästynyt Tampereella oloon. Jaakolla on pankin hulppea asunto.
Stig ja Eeva ovat aikeissa mennä naimisiin. Antille kerrotaan häähankkeesta.

14. Juhannushäät
Rinnettä tehdään ja hissiä.
Eevan ja Stigin häitä häärätään. Risto tulee lapsuudenkotiinsa matkalaukku mukanaan. Navettaa tyhjennetään. Risto osallistuu töihin ilman palkkaa, hän on ulosotossa.
Antti ja Annikki lepäilevät kylpylässä, mutta palaavat häihin.
Jaana yrittää päästä mökkibisnekseen.
Kirkkohäät, ja vastaanotto Leppävaarassa, Stigin ja Eevan häämatka päättyy kolariin.

15. Tulevaisuus vaakalaudalla
Jakso alkaa häävieraiden parissa. Lääkäri haetaan onnettomuuspaikalle. Onnettomuus on hirvittävää katsottavaa. Eevalla on lieviä vammoja, rattijuoppo Mauno Meriläinen on täysin ehjä, mutta Stig on halvaantunut ja makaa Kajaanissa, jonne Eeva menee katsomaan.
Leppävaarassa käydään kiihkeää keskustelua myös asuntovaunualueesta, ja lehmistä luopumisesta. Mäki-bisneksen Erkki aikoo pitää itse, Leppävaara oy:ta omistaisi koko perhe. Jaana havittelee omaa mökkikylää ja Heikin mökkiä käyttöönsä. Heikin avio-onni kukoistaa, uusi vauva on syntynyt.
Kari uhittelee Helenalle, Kari haluaa kaikki Leppävaaran maatkin  ja suunnittelee omaa mökkikylää.

16. Lehmäkauppoja
Stig on tajuton, Eeva on paljon Kajaanissa. Hän jää Hoikkaan lääkäriksi toistaiseksi. Riitta Vanhasella on erityisen vaikeaa, hän on yksinhuoltaja, ja työtön. Eeva kysyy Erkiltä töitä Riitalle.
Erkki työllistää Ristoa, Risto työstää kylttejä ja ehkä myöhemmin markkinointisuunnitelmaa.
Osmo saa rahaa yliopistosta Talakan metsän ja suoalueen tutkimukseen. Osmo ajattelee ostaa autiotilan, ja haaveksii luomuviljelystä, Liisa ja Osmo hakevat lainaa, pitää selvittää asiaa. Sillä aikaa Osmo opettelee lypsämään.
Liisan kurssi- ja sänkykaveri Make hoitaa Stigiä.
Eläinlääkäri Meriläistä erotetaan, hän tulee uhkailemaan vaimoaan sairaalaan ja alkaa pahoinpidellä.
Jaana pyytää Ristoa tekemään logoa, Riston tontti on Jaakolla, koska hän takasi Riston lainan, ja vakuutena oli tontti.
Antti on alkanut vuolla puukauhoja.
Kera ei myönnä rahaa, mutta Erkki puskee eteenpäin, hän on päättänyt, että Urjanrinteet avataan 2.12
Kari haluaa koplata omat hankkeensa kouluhankkeeseen, joka ei toteudu. Kari aikoo karkoittaa Erkin mäestä.

17. Vanhan loppu - uuden alku
Riitta tulee pyytämään töitä Erkiltä. Riitta, joka on käynyt kauppakoulun, aloittaakin toimistossa.
Asuntovaunualueen sähköjä vedetään.
Erkki pohtii kunnanjohtajan kanssa hotellihanketta, ja metsähallituksen maiden vuokrausta.
Jaakko junailee Riston ja Raijan avioeron pesänjaon. He puhuvat Liisasta, ja taustalla soi Abban I have a dream. Liisan ja Osmon kaupat tilasta etenevät ja tila on aika huonossa kunnossa
Meriläinen on oikeudessa, ja saa 3 kuukautta ehdollista ja 30 päiväsakkoa, korvauksia 5000 markkaa  oikeudenkäyntikuluja. Meriläinen ei saa ajokieltoa, koska tarvitsee autoa työssään.
Kari tonkii Leppävaaran lainhuutoja, tila on siirtynyt Leppävaara oy:n hallintaan. Sen omistavat Annikki ja lapset, paitsi Risto, jonka osuudet on Lassella ja Liisalla, Annikin omistusosuus on 51%.
Jaana haluaa valvoa valutöitä. Helena muuttaa Karin luo silmä mustana.

18. Ennen lumen tuloa
Stig tulee tajuihinsa. Osmo saa apua Antilta. Annikki otti raskaasti lehmistä luopumisen. Osmo ja Liisa ottavat osan lypsävistä. Antti neuvoo Osmoa käytännön töissä.
Kari aikoo kaapata vanhoilla "sopimuksilla" Leppävaaran maat itselle. Kari vaatii koneita mailleen
Osmon ja Liisan autiotila on kuin jääkellari, Osmoa viluttaa, mutta hän puhuu seuraavaksi kamiinasta. Lehmien lypsy saa aikaan nälkää, Liisa on laittanut soijaa ja porkkanapihviä, Osmo haluaa lihaa. Annikki tarjoutuu apuun lehmien hoidossa ja pikkuleipien teossa.
Erkki menee Riitan luo iltateelle, ja Erkki jää yöksi. Rinteillä pelmahtelee myös Helena, joka on hakenut eroa miehestään. Risto on maalannut hienon taulun.
Jakso päättyy ensilumen tuloon.

19. Avajaiset
Avajaiset tuo silmäätekevät, maaherra vihkii rinteen ja kehuu Riston taulua.
Kari esittää dokumenttinsa vuodelta 1901. Kari uhoaa lisäksi rakentavansa hotellin. Kaukovaara tulee räyhäämään rinteelle. Jaakko pohtii sopimusta. Antti napsii nitroja. Kari rehvastelee kaverien kanssa ottavansa rinnebisneksen itselle. Osmo on koululla sijaisena.

20. Pelipanoksena tulevaisuus
Kari on sanonut irti kaivurifirman lainojen takaukset, ja koittaa horjuttaa Erkkiä, mutta ei onnistu kaatamaan tätä, hän saa juristinsa neuvoa, ottaa haaste pois. Helena vaatii Kaukovaaran jakoa. Kaukovaarassa tehdään jakosopimus.
Osmon ja Liisan lehmä poikii, Meriläinen kutsutaan paikalle, ja hän hoitaa työn hyvin, on selvin päin.
Stig saa raivokohtauksia, ja hänet siirretään isän hoitoon Paraisille. Stig jää Paraisille isän ja Joppe koiransa luo. Stigin isä kehottaa Eevaa eroon.
Antin ohitusleikkaus odottaa.
Risto maalaa maaherralle taulun, ja myy sen 1500 markalla. Muuten Riston teokset ovat tummanpuhuvia. Liisa myy Riston taulun kunnanjohtajalle 4500 markalla. Jaana puuhaa mökkejä, mutta Jaakolla on käteinen raha loppu.

21. Sovintoja ja ratkaisuja
Navetassa on nyt toimisto. Liisa ja Eeva tekevät sovinnon. Riitta pyytelee Erkkiä edelleen yökylään. Karin tukimiehet tulevat pyytämään Erkkiä ehdokkaaksi. Erkki ei lähde.
Ristolla on oma huone. hän on koonnut höyrykoneen, osista, jotka Antti on tehnyt Heikin piirustusten mukaan.
Helena on saanut osituksessa Urjan maat ja lähtee hotellihankkeeseen.
Antin ohitusleikkaus onnistuu, ja Antti on viimein kotona, kun Erkki on tv:ssä, Risto ei katso, Raija on mukana puhutaan laskettelurinteiden pudotuspelistä ja Raija vaahtoa tukipolitiikasta, itseänikin ihmetyttää, saiko tuolloin noin paljon tukea kaikkeen, on Keraa, KTM:ää. Erkki ja Helena ovat menneet kihloihin. Eeva on lähtenyt Etiopiaan lastenlääkäriksi, Annikki katsoo Eevan lähettämiä valokuvia  jakson yllätys Annikki puhuu n**k*rilapsista!

22. Joulu Leppävaarassa
Jakso summaa ykköskauden. Urjanrinne toimii, ja Erkki pyörittää sitä. Helena asuu Karin kanssa Kaukovaarassa, tunteita on Erkin suuntaan. Eeva palaa jouluksi Etiopiasta. Osmon ja Liisan talo palaa. Risto asuu edelleen Leppävaarassa. Heikkikin tulee perheineen jouluksi Leppävaaraan.

Toinen tuotantokausi (kuvaa aikaa vuosina 1992 - 1993
Ensimmäisellä kaudella Riston firma ajautui konkurssiin. Risto asuu Leppävaarassa ja on ikuisesti velkavankeudessa, hän on varaton ja ulosotossa.
Osmo opettaa ja yrittää elää ekona. Liisa asuu hänen kanssaan. Talo paloi. Vakuutus oli kunnossa (myöhemmin ilmeni, että vakuutuksesta sai vain puolet rahoista).. Osmo yrittää paljon, Liisa haluaa enemmän, on kuin äitinsä tuuliviirivinkuja. Stig on pyörätuolissa, hän opiskelee Tukholmassa ATK:ta. Erkin firmalla on jälkiverot ja ennakkoverot maksussa. Riitta pyörittää toimistoa, Riitta on ihastunut Erkkiin, joka on vieraillut Riitan aitassa.
Rinne on auki ja ihmiset laskettelevat mäkeä ja Abba soi taustalla

Jaksot
23. Jälleentapaamisia
Oulun reissulla Erkki käy maaherran luona, haluaa, että avustukset maksettaisiin ripeästi. Erkki näkee miten turvetta "lanataan".
Liisan ja Osmon talossa oli palovakuutus, lehmät ovat vielä lypsyssä, ja Liisa ja Osmo ahkeroivat heinäpellolla.
Helenan ex- mies piinaa Helenaa, soittelee ja vainoaa. Erkki ja Helena aikovat muuttaa vuokrarivariin, ja häitä suunnitellaan elokuulle. Erkillä ei ole varaa jälki- ja ennakkoveroihin, hän lainaa Leppävaara Oy:ltä. Kari kehottaa Helenan tekemään asiallisen avioehdon.
Heikki ja Risto ovat tapaamassa Stigiä Tukholmassa. Risto tapaa Raijan Ruotsinlaivalla. Raija vonkaa yhteistä yötä, Risto ei "anna".
Jaakko seuraa pörssiä, käteinen on tosin loppu häneltä ja Erkiltä.
Jakson yllätys: Osmo lukee Agatha Christien Kuolleen miehen huvimajaa

24. Arkea ja juhlaa
Arvo I Vanhanen eli AIV (Kalevi Kahra) tulee käymään, oli Risto-Matin sotakaveri, ja Riitan miehen Einon setä. Annikki toivoo, että Risto-Matti olisi vielä elossa, AIV:n mukaan Risto-Matti oli samalla vankileirillä kuin AIV, AIV pääsi pakenemaan, mutta Risto-Matti oli haavoittunut ja jäi naapurin leiriin.
Erkin ja Helenan kirkkohäät ovat Tampereella, todistajina ovat vain Kari ja Eeva, mutta ravintolaan tulevat vielä Jaana ja Heikki. Erkki ja Helena viettävät hääyön, mutta käyvät leffassakin. Jaakolla on ollut omat villit juhlat. Erkilläkin on avioehtopaperi. Jaakko tyrkyttää Erkille 400 000 markan euroluottoa, Erkki ostaa uuden Volvon. Laina on Jaakon mukaan edullinen luotto, ja haluaa koplata Jaanan mökkibisnes hotelliin. (Tästä lainasta Jaakko joutuu kuultavaksi).
Osmo on edelleen innostunut maatilasta. Liisa kiukuttelee, ja on täysin kypsä lehmiin, ja haluaa kaupunkiin. Liisa puhuu isänsä kanssa.
Meriläinen tulee riehumaan toimistoon. Erkki käy turvesuolla, vie Helenan kotiin, ja menee kauppaan. Meriläinen vaanii talon ulkopuolella.
Jakson yllätys: Kari vitsailee, että Eevan ei tule enää mennä Afrikkaan, kun ne nyt tulevat tänne.

25. Eilisen varjossa
Meriläinen lyö Helenaa, ja Helena juoksee pakoon. Viranomaiset ovat voimattomia asian kanssa. Liisa suuntaa Tampereelle luokkakokoukseen. Tytöt vinoilevat hänelle, mutta Turon kanssa juttu luistaa, ja Liisa suuntaa juovuksissa Turon luo. Jaana alkaa Lisbetiä matkiakseen pelata tennistä, ja tuntee patin kainalon ja rinnan välissä, Jaana on aivan rikki, hän ei halua kuolla. Eeva hakee Stigin Tukholmasta, ja he viettävät aikaa laivalla. Stig on kasvanut paljon henkisesti, mutta välillä hän masentuu. Paraisilla isä höösää liikaa, ja Stig huutaa 'jag klarar med mig själv'. Stigin isä on ostanut Stigille tietokoneen, joka on hyvä terapiaa Stigille.

26. Menettämisen pelko
Erkki haluaa edelleen laajentaa rinnettä, jotta se olisi riittävän iso. Erkki suunnittelee puunmyyntiä, jota Kari luonnollisesti vastustaa. Helena haluaa karaoken ravintolaan. Erkki muuttaa kotoa pois
Liisa herää alastomana, alastoman Turon vierestä, he jatkavat kuppilaan. Liisa lähtee Helsinkiin puhumaan Raijan kanssa. Liisa palaa Osmon viereen.
Annikki on kiinnostunut Karjalan kotiseutumatkoista, Antti ei alkuun innostu, vaikka on Sakkolasta kotoisin.
Stig suunnittelee kasvihuoneeseen ATK-pohjaista ohjaus- ja säätöjärjestelmää. Stig haluaa "inva-auton".
Jaanan rintakipu on treenaamisesta, Jaakolta vaaditaan lainaa ilman kunnon vakuuksia. Lainan pyytäjillä on Jaakosta kuvia naisten kanssa. Saaristoreissun kuvakavalkadi? (Tästäkin lainasta Jaakkoa kuullaan).

27. Uudet tuulet
Helibor-korot nousevat, joten Erkki joutuu vähentämään työvoimaa. Karaokesta on tullut suosittu, tupa on täynnä. Biisilistalla on ainakin Junnu Vainion sanoittama Tahdon olla sulle hellä, Liisalla loppuu kaljajano, kun Turo on tullut paikalle ja laulaa Kummisetäelokuvasta tutun biisin Puhu hiljaa rakkaudesta, johon Vexi Salmi on tehnyt suomalaiset sanat, Turo piirittää Liisaa ja menee katsomaankin saaden kyydin Antin Volvo 144:llä. Kahvipöydässä Antin läsnäollessa on hiljaista, mutta hotellilla Turo tunnustaa tunteensa. Liisa yrittää hätistellä Turoa, joka suutelee, Osmo tulee paikalle ja näkee suudelmat. Asiaa riidellään kotona. Liisa on kuten äitinsä, ensin pettää, ja sitten on raivona, kun Osmo ei raivoa. Liisa rustaa kirjettä Osmolle, lieneekö lähdössä.
Hoikkaan on tullut uusi pankinjohtaja, nainen Laila Heikkinen Turusta. Laila tapaa Erkin, ja kuulee myös Karin näkemyksen asioista.
Stig pelaa pyörätuolikoripalloa, ja menee erikoisajo-opetukseen. Eeva aikoo hakeutua TYKSiin töihin. (Ei lopulta pääse).
Liisa ja Raija suunnittelevat Ristolle taidenäyttelyä. Risto hermoilee.
Suomi devalvoi 14%:lla, Erkille tuli puolen miljoonan markan lisä lainoihin, Karilla on hauskaa.

28. Minkä taakseen jättää
Risto kiinnostuu näyttelytilasta
Erkki tekee puukauppoja. Joku tulee selittämään, että haluaisi lasketella, mutta ei kuunnella rokkijumputusta. Minusta mäessä ei soiteta rokkia vaan poppia, eli Abbaa. Rinteestä on kustannuksia, tulot ehtyvät,
Liisa matkustaa Tampereelle Turon luo, meno on villiä. Liisa menee mäkkäriin töihin. Osmo on yksin lehmien kanssa, Annikki tosin auttaa lehmien kanssa.
Jaanalla on esittelykeikkoja, Jaakko tuskailee jo uima-altaan lämmityskustannuksia.

29. Kohtalon hetket
Risto lähtee näyttelyynsä Kirkkonummelle, paikalla ovat Risto, Raija ja Lasse. Riston entinen työntekijä vinkuu Ristolle omakotitalonsa  menetyksestä. Mies heittää lokaa naamaan. Risto kertoo Nylundin motiiveista, mutta sappea ja paskaa tulee niskaan.
Erkki huolestuu lomilta. Laila esittelee 18-vuotiaan Veera-tyttärensä (Rosa Meriläinen)
Turo tekee oharit Liisalle. Risto ottaa Liisan kyytiin, Liisa vinkuu omaa keskeneräisyyttään. Liisa menee takaisin Osmon luo.
Eeva ahkeroi Tampereella, Stig kiukuttelee Paraisilla
Heikki ja Erkki katsovat tampparia, Erkin sähkölasku on kateissa.
Stig tränar med sin bil, och kör till Tammerfors ja näkee Eevan kävelevän jonkin miehen kanssa. Hän saa mustasukkaisuuspuuskan. Lopulta Paraisilla Eeva näyttää tunteensa ja kaapin paikan, ja sitten kaikki menee paremmin, kun luottamus on molemminpuolinen.
Erkki huutaa Ristolle, joka on käyttänyt sähkölaskua muistiinpanopaperina.

30. Karjalan kunnailla
Annikki ja Antti ovat Karjalassa ja ilmeisesti Viipurissakin ja koluavat paikkoja läpi ja vanhassa Sakkolan kotitalossakin, jossa tosin asuu jo muita. Risto on kotimiehenä, ja on aivan omituinen. Jaanakin on Hoikassa. Hän luulee, että Jaakko tulee lomalle, Jaakko on saanut potkut pankista, mutta ei kerro sitä Jaanalle.
Kari vaatii Helenan puukaupoista puolia, vaatimus ei johda mihinkään. Karin luona on pankinjohtaja, jolle Kari panettelee Erkkiä, mainitsee alkoholistiksi.
Erkki suunnittelee matkailupalveluja saksankielisille, ja ehdottaa sitä Osmolle. Osmo on lähtemässä kunnallisvaaliehdokkaaksi vihreiden riveihin.

31. Katkera sarka
Antti puhuu lapsuuden kotinsa uuden omistajan kanssa. Hän on venäläinen sotaveteraani. Matka on kaiken puolin onnistunut.
Ristolla viiraa, ja taidetta syntyy, ja synkkää on, Eeva vie liian luovan taitelijan hoitoon.
Heikin ja Erkin tamppariprojekti etenee ja Heikin poikia kiinnostaa isän vanha pappamopo.
Leppävaara Oy:n yhtiökokoukseen kokoontuu koko perhe, myös Eeva ja Stig sekä Lasse. Jaana on kita korvissa vaatimassa voittoja. Risto on huonossa jamassa ja passitetaan hoitoon.
Kari kuulee Jaakon potkuista, Kari kuittailee asiasta Jaanalle, joka ei sitä vielä tiedä. Jaana raivoaa Jaakolle.
Stig ja Liisa tekevät sovinnon.

32. Tummat pilvet
Risto on edelleen sairaalassa. Kari on kateellinen Erkille, tällä kertaa saksalaisturisteista.  Jaakko on työtön, Jaana tekee esittelijän töitä, Jaana raivoaa häpeästä, minkä hän joutuu kokemaan. Jaakko tutustuu työttömään Kirsiin työvoimatoimistossa.
Heikki ja Erkki lanailevat turvetta. Osmo on ehdokkaana numerolla 3.
Eeva aloittaa ambulanssilääkärinä Tampereella.
Devalvaatio niittää tuhoa, Erkillä on huolia, mutta on saksalaisia asiakkaitakin patikkaretkillä. Erkki haluaisi velkasaneeraukseen, Kari vaatii konkurssia ja aikoo ostaa konkurssipesästä bisneksen itselle.

33. Muutoksen aika
Kari junailee velkasaneerauksen hylkäämisen, Erkki on "sillassa". Helena ilmoittaa huhtivauvasta.
Lisbet esittelee tyhjän liikehuoneiston Jaanalle, ja yllyttää pubin pitäjäksi, mutta ensin pohditaan vaatteiden tuunausta. Jaakko on työtön, eikä Jaana pidä Jaakon naistyötönystävästä. Jaakko on meklarina pakkohuutokaupoissa.
Eeva aloittaa ambulanssilääkärinä ja maksaa osan vuokrasta Jaanalle. Eevalla on vaikeita tapauksia mm. sydänpysähdyksiä. Ambulanssissa on Esa (Kari Pekka Toivonen), jonka kanssa puretaan tilanteita läpi.
Kunnanjohtaja ehdottaa Erkille konkurssia, ja kunta ottaa mäen hallintaan, ja Erkki voisi lunastaa mäen uudestaan itselle. Ihmettelin kuviossa Keran avustusta, ja sitä, mihin katoavat 2 miljoonan velat. Hanke etenee Karin poissaollessa kunnanhallituksessa, valtuustokäsittely puuttuu, ja vaalit ovat tulossa. Kari aikoo perustaa oman yhtiön ja pyytää vanhan pois potkitun pankinjohtajan toimitusjohtajakseen, yhtiö aikoo kilpailla rinteestä.
AIV ja Jaana ovat aivan koukussa juuri Suomessa alkaneeseen Kauniisiin ja rohkeisiin, jonka alkukäänteistä olen blogannut TÄÄLLÄ.

34. Riskirajoilla
Risto pääsee kotiin, ja hän on  työkunnossa.
Jaana ja Lisbet aikovat perustaa pubin, ja ostavat Jaakon meklaroimassa huutokaupassa pubin sisustuksen.
Osmo touhottaa yrteistä.
Kari pestaa entisen pankinjohtajan Niemisen toimitusjohtajaksi yhtiöön, jonka aikoo perustaa. Perustettava yhtiö on kopioinut Erkin tarjouksen, hinta  on korkeampi, eli kunnalle edullisempi. Valtuustossa Erkkiä puolustaa valtuutettu Veikko Tuutti (Esko Hukkanen). Äänestyksestä on tulossa tiukka. (Itse asiassa Kari on jäävi, mutta hankkeen puuhamiehiä ei kerrota).

35. Raha ratkaisee
Erkin tarjous voittaa yllättäen äänestyksen. Jaakko on luopumassa pankin asunnosta. Risto on suunnitellut Tampereen messujen SKI-Urjan messuosaston. Pankinjohtajan Heikkisen tyttö hakee Erkiltä töitä ja saa.
Osmo Lampinen sai 72 ääntä ja pääsi valtuustoon, Kari putosi tarkastuslaskennassa valtuustosta.
SKI-Urjan messuosasto on hieno, Risto saa työtarjouksen.
Jaanan kumppani rouva Nylund vetäytyy pubi-hankkeesta. Jaanalle sattuu onnenpotku, pubin jäämistöstä löytynyt  taulu on 155 000 markan arvoinen. Jaana ei tarvitse lainarahaa. Jaakko käynnistää yhden miehen lakitoimistoa.
Osmo ja Liisa tuskailevat lainansa kanssa. Osmo pyytää Ristoa taideopettajaksi.
Helena raataa hotellilla, jotkut asiakkaat porsastelevat.


36. Yllätysjuhlat Leppävaarassa
Antin 70-vuotispäivä on 28.1. Antin ajokortti pitäisi myös uusia.  Suksivuokraamossa työskentelevä Veera Heikkinen tapaa Lasse Metsolan.
Sukua kokoontuu Leppävaaraan.
Lasse on saamassa siirron Kainuun prikaatiin, hän viihtyy Veeran seurassa.
Kunnanlääkäri on lähdössä. Stig ahertaa ATK:n parissa, ja haluaisi muuttaa isän luota.
Kari punoo uusia juonia entisen pankinjohtaja Niemisen kanssa.
Antin luona on isot pippalot, vaikka niitä ei pitänyt viettää.

37. Kohtalon käänteitä
Asiat tuntuvat menevän raiteilleen. Stig pohtii Hoikkaan muuttoa. Lasse suutelee Veeraa ja kaikki ovat väleissä. Kari on perustanut safari-yrityksen, ja se haluaisi tehdä yhteistyötä hotellin kanssa, Kari ei ole pyytänyt maanomistajien lupaa. Stig neuvottelee tj Niemisen kanssa. Eeva hakee kunnanlääkäriksi. Asia kerrotaan Stigin isälle, ja he muuttavat Hoikkaan.
Kari ja Helena katsovat lastenvaunuja, jotka maksavat yli 2000 markkaa.
Risto opettaa "piirtämistä" Hoikassa, Jaana pitää räkäläänsä Tampereella. Baarin 'tumma asiakas' on hakattu, Eeva tulee ambulanssin mukana. Poliisit tulevat.
Helena hakee Kaukovaarasta kehtoa ... ja putoaa portaista.

38. Aika pysähtyy
Helenan ja vauvan hautajaiset.  Erkki 'katoaä' metsään ja pullonsa ääreen. Kaikki on vaakalaudalla. Kannattaa katsoa jakso!

39. Totuuden hetki
Erkki pääsee tolpilleen, ja on perunkirjoituksen aika. Se tarjoilee yllätyksen. Lapsi perii äitinsä, ja isä lapsensa. Karille juotetaan katkeraa kalkkia. Erkki antaa kuitenkin periksi niin, että Kari saa pitää Kaukovaaran tilan jakamattomana.
Lasse esittelee Veeran Raijalle. Veera ajattelee lukea hotellivirkailijaksi.
Jaakkoa kuullaan 400 000 markan lainan myöntämisestä Erkin yhtiölle. Häntä pidetään jäävinä, ja onkin (minusta).

40. Rastas ja metso täälläkin soi
Jaanalla on pubi. Jaakkoa kuullaan lisää nyt vakuudettomien lainojen myöntämisestä. Näissä oli ne Jaakon juoppokuvat naisten kanssa.
Antin ajokortti on mennyt vanhaksi. Näkökin on heikko.
Stig ja Eeva muuttavat siis Hoikkaan. Urjan rinteille saadaan PC.
Osmo yrittää saada jätteiden lajittelua Hoikkaan.
Risto-Matti haudataan viimeinkin. Risto saa hyvä palautetta opetuksestaan.
Erkin ja Heikin turvetampparihanke etenee. Kari on kiitollinen Erkille, että ei vaadi tilan jakamista, Moottorikelkkayritys menee Erkille. Antilla ei ole ajokorttia, ja poliisi vie autonkin. Annikki pohtii kirkonkylälle muuttamista.
Sarja päättyy juhannuksen viettoon. Heikki tulee vaimonsa kanssa, ja mukana on pojista vain pikku Hampus. Liisa haaveilee vauvasta, Raija tulee näsäviisastelemaan Ristolle, mutta Risto menee opiston rehtorin kanssa toisiin juhliin.

Lisäjakso
41. Muistojen joulu 1996
Tämä jakso tehtiin jälkeen päin. Antti on lämmittämässä Leppävaaraa jouluksi, myös Annikki haluaa viettää joulua Leppävaarassa.
Erkki ja Jaakko ovat Moskovassa myymässä turvetamppareita.
Jaanalla on  oma "bodycentter"
Eeva on kunnanlääkärinä, Stig on töissä laskettelukeskuksessa.
Jaksossa muistellaan myös sodan aikaisia jouluja, ja Annikin veli Risto-Mattikin on mukana.

lauantai 30. joulukuuta 2017

Suunnistuksen harrastelu saa luvan nyt loppuaSuunnistusharrastus on muuttunut viime vuosina satunnaisiksi käynneiksi ja harrasteluksi. Ilmeisesti nyt sekin loppuu tähän vuoteen.

Kunto- ja taitotaso edellytäisi säännöllisempää harrastusta. Metsässä pysyy hyväkuntoisena pystyssä, eli kun on huono kunto, kompastelee. Lisäksi taitotasokin laskee.

Olin yllä olevalla radalla kesällä  mutta kuutos-rasti tuotti päänvaivaa. Ilmeisesti olisi kannattaa tulla kutosrastille tietä juosten, mutta tulla luoteesta, sen sijaan juoksin tietä ja yritin tulla idästä. Vihreä oli lähes läpipääsemätöntä ryteikköä, olen harvoin ollut niin pahassa paikassa, kaaduin monta kertaa ja kokemus oli aivan uskomaton.
Tonttuilin aikani violettia viivaa, mutta en vain löytänyt lippua. Nastarit hiersivät, ja jalat olivat rakoilla, oli pakko juosta eteen päin, en ole koskaan ennen jättänyt rastia etsimättä ja leikkiä kesken.

Kartta oli pientä kokoa, ja huomasin parin kaatumisen jälkeen, että se kartanpala oli vielä ylösalaisin, mitä ei ole sitten junnuvuosien koskaan tapahtunut!Minun taidoillani olisi pitänyt tulla kutoselle tietä ja kärrypolkua pitkin (punainen reitti), tajusin tämä tiheikössä, mutta se oli silloin jo myöhäistä. Vaihtoehtoja olisi ollut muitakin esimerkiksi suhteellisen suoraan vitoselta lounaaseen valkoisen kautta, näin olisi rastin otto ollut luultavasti helpointa, en tiedä, kun en sitä rastilippua löytänyt.

Minulla on ollut Sportstracker mukana suunnistuksessa, mutta juoksin lyhythihaisella paidalla, joten ei ollut. Sportstracer olisi auttanut aika paljon paikallistamisessa.Jalat olivat sellaisessa kunnossa, että niillä ei juostu saati kävelty, ja minulla oli maksettuja juoksuja tulossa. Tämä ei mennyt umpeen, mutta sen jälkeen hankin apteekista  Duoderm Extra Thin hydrokolloidisidoksen, sen kanssa paraneminen lähti käyntiin. Vaihdoin sidettä, eikä haava onneksi tulehtunut, lenkkeilyyn tuli komen viikon tauko, mutta juoksi PNM-trailin elokuun alussa, Sakun kisat syyskuussa ja Ruissalon puolimaratonin.

Pohdin, että suunnitukset oli nyt sitten tässä.


Tässä oli viimeinen rata, minkä juoksin 30.12.2017 eli tänään, helppo 3 kilometriä meni hieman alle puoleen tuntiin. Luonnossa liikkumista en lopeta, mutta suunnistamisen "tulosurheiluna".

perjantai 22. joulukuuta 2017

Lost tv-sarja on yksi parhaistaLost tv-sarja on yksi parhaista, mitä olen televisiosta katsellut. Sarja on myös paikoin hyvinkin raaka, mutta siis hyvä.

Päätin katsoa sarjan vielä kerran alusta loppuun kaikki kuusi kautta DVD:ltä, joista kolme ensimmäistä kautta ovat parhaita, olkoon se 2017 loppuvuoden ja 2018 alkuvuoden projekti.
(tämä on siis päivittyvä bloggaus, viimeksi muokattu  15.1.2018)

Lost tv-sarja alkoi USA:ssa 22.9.2004 eli samana päivänä kuin Oceanic 815 haaksirikkoutui. Suomessa sarja alkoi Neloselta tammikuussa 2006. En katsonut sarjan ykköskaudesta heti kun pari viimeistä jaksoa, mutta ennen kakkoskautta katsoin kaikki uusintana. Sarjasta tuli lopulta kuusi kautta, joista kaksi viimeistä ovat heikkoja (minusta).

Lähtökohta
Salaperäinen saari täynnä vaaroja ja ihmeitä, jossa on eri ihmisryhmiä toistensa kimpussa.

Oceanic Airlinesin lentokone (Lento 815) katkeaa ilmassa ja sinkoutuu saarelle. Lentokone on lähtenyt Sydneystä ja määränpäänä on Los Angeles. Lento-onnettomuus tapahtuu 22.9.2004. Myöhemmin selviää, että henkiinjääneitä on kahdessa osassa. Saari, mille lentokone putoaa, on trooppinen, kaunis hiekkaranta, viidakkoa, vuoria, mutta jo alkuun näyttäytyy savupeto tai musta savuhirviö. Saari kätkee myös paljon selittämättömiä voimia.

Saarta ei löydetä ulkopuolelta, mutta on ihmisiä "Toisia", jotka pystyvät siirtymään saarelta pois ja saarelle.

Numerot 4, 8, 15, 16, 23, ja 42 näyttelevät aluksi isoa osaa. Ne ovat numerot ensimmäisellä kaudella olevassa luukussa, ja niitä syötetään tietokoneeseen toisella kaudella.

Hahmoja, ensimmäisellä kaudella
Sarjassa saaren salaisuuksia paljastuu. Lostissa on monta päähenkilöä, yhteistä heille on se, että ennen saarelle tuloa heillä on isoja, jopa ratkaisemattomia ongelmia, ongelmia, joita saarella ei ole, tai ne muuntuvat. Ensimmäisellä ja toisella kaudella sarjan henkilöistä näytetään takaumia. Kaikki voivat huonosti ja hukassa.

Kirurgi Jack Shepard (Matthew Fox) oli hakemassa isänsä ruumisarkkua Australiasta. Isä oli kirurgi ja juoppo. Ensimmäisellä kaudella selviää Jackin ja hänen isänsä välirikon syy. Jack paljastaa, että isä on leikannut juovuksissa jonkun valtimon auki. Jackin häistä on myös takauma. Jack menee naimisiin entisen potilaan Sarahin kanssa. Jack itkee kun ei ole onnistunut kirjoittamaan häävalaa, mutta tunnustaa, että hän ei parantanut Sarahia, vaan Sarah hänet.

Kate Austen (Evangeline Lilly) on nätti ja näppärä, mutta reaalimaailmassa liittovaltion sheriffi ajaa takaa, ja pakomatkalla Australiassa tehdyistä muista tekosista. Katen organisoima pankkiryöstö näytetään. Kate saa tallelokerosta lentokoneen. Kauden lopulla selviää, että lentokone on Katen nuoruuden rakkauden Tomin, joka on lääkäri ja naimisissa ja pienen pojan isä. Kate menee tapaamaan äitiään Dianea, joka huutaa apua. Kate pakenee Tomin autolla, ja poliisi ampuu pelkääjän paikalla oleva Tomin.
Jack ja Kate ovat selvästi kiinnostuneita tosistaan, tai jopa ihastuneita. Sarjan toisella kaudella tulee lenbtokoneen takaosassa ollut poliisi Ana Lucia Cortez, jolla synkkaa Jackin kanssa.

Retkun näköinen  Sawyer (Josh Holloway) on saaren pahapoika. Mies on oikealta nimeltään James Ford, joka on huijannut rahaa ihmisiltä useimmin naisilta. Sawyer ja Kate ovat siis rikollisia, ja inhoavat toisiaan, mutta vetävät toisiaan puoleensa. Sawyerilla on lapsena kirjoittama kirje, joka on kirjoitettu huijarille. Huijari aiheutti Sawyerin perheen hajoamisen. Isä tappoi äidin ja itsensä. Sawyer on itse huijari. Sawyer on Australiassa tappamassa vanhempiaan huijannutta miestä. Hän tappaa väärän miehen.

Irakilainen  Sayid Jarrah (Naveen Andrews) on olut Irakin tasavaltalaisarmeijassa. Sayid ottaa heti yhteen Sawyerin kanssa. Sawyer syyttää häntä terroristiksi, ja Sayid häntä rikolliseksi, ja kiduttaakin tätä. Sawyer omii toisten tavaroita. Saiydin takaumissa näytetään hänen kuulusteluja, kohde on hänen nuoruuden ihastus Nadia, joka on kurdi. Hän auttaa Nadian pakoon. Australiassa Sayid on CIA:n palkkalistoilla, hän estää soluttautumalla räjähdeiskun. CIA kiristää häntä tiedolla Nadian olinpaikasta.

Hurley eli Hugo ”Hurley” Reyes (Jorge Garcia), on pitkätukkainen lihava nuorimies. Hän on ollut pahan onnen riivaama lottovoittaja. Hän matkustaa Australiaan selvittämään numerojen alkuperää. Numerosarja, jolla Hugo on voittanut, toistuu saarella.

Claire Littleton (Emilie de Ravin) on raskaana ja synnyttää pojan, joka saa nimeksi Aaron. Drive Shaftin basisti Charlie Pace (Dominic Monaghan) on häneen ihastunut. He eivät tunne entuudestaan. Charlie on huumeiden orja. Takaumissa näytetään hänen sortumista huumeisiin, ja varkauksia.

Korealainen aviopari Sun-Hwa Kwon (Yunjin Kim) ja Jin-Soo Kwon (Daniel Dae Kim) eristäytyvät. Jin on mustasukkainen Sunista, joka osaa englantia, mitä Jin ei tiedä. Sunin isä on liikemies ja minusta rikollinen. Jin on kalastajan poika, ja tekee Sunin isälle likaisia töitä. Sun on yrittänyt jättää Jiniä. Parin välit katkeavat saarella, koska Jinille selviää, että Sun puhuu englantia.

Michael Dawson (Harold Perrineau Jr.) on saarella poikansa Walt Lloydin (Malcolm David Kelley) kanssa. Waltilla on koira Vincent. Michael ei tule toimeen Jinin kanssa, joka luulee Michaelin vokottelevan vaimoaan. Michael on saanut Waltin huoltajuuden vasta kun Waltin rikas äiti Susan kuoli. Michael on jonkinnäköinen taiteilija, mutta työtön rakennusmies, ja alakuloinen. Michael ja Walt eivät ole hyvissä väleissä. Walt ei olisi halunnut lähteä Michaelin mukaan.

Shannon Rutherford (Maggie Grace) ja Boone Carlyle (Ian Somerhalder) ovat uusioperheen "sisaruksia", Boone on hakenut Shannonia aina uuden väkivaltaisen miehen luota. Boone lienee rakastunut Shannoniin ja heillä on ollut fyysinen suhde Australiassa. Saarella Shannon ottaa aurinkoa, mutta tutustuu Sayidiin. Walt luottaa Shannoniin, ja mennessään lautalle, antaa Vincentin Shannonille, joka suree Boonea, joka on kuollut jouduttuaan puristuksiin lentokoneen hylyssä.

John Locke (Terry O’Quinn) on hyvin salaperäinen. Ilmenee, että hän on istunut rullatuolissa lentokoneessa ja ollut halvaantunut. John Locke ei halua päästä pois saarelta. Takaumissa selviää, että John Locke on kasvanut sijaisperheissä. Hänen isänsä, jota Locke ei ole koskaan edes nänyt, huijaa Lockea, tekeytyy ystäväksi ja manipuloi tämän munuaisen. Tämä ei kuitenkaan aiheuttanut liikuntakyvyttömyyttä. Locke on monessa asiassa johtaja. Hän saa yhteyden myös Waltiin. Walt näkee asioita etukäteen.

Saarella on ranskalainen nainen erakkona Danielle Rousseuau, joka haaksirikkoutui saarelle. Hänen matkatoverinsa tulivat hulluiksi, ja Danielle tappoi heidät. Hän synnytti tyttövauvan Alexin. Toiset veivät Alexin, nyt Danielle asuu yksin. Selviytyjien toinen aviopari on Rose ja Bernard. Tumma Rose on ollut etuosassa ja vaalea Barnard on ollut takaosassa. Koulussa luonnontieteitä opettava Arzt esiintyy kauden loppuosassa dynamiitin haussa. Hän kuolee onnettomuudessa.Kausi 1 juoni ja jaksot (2004 - 2005, USA:ssa)
Osat 1-2 Pilot 1-2, sarja alkaa 22.9.2004 sekä USA:ssa että lento-onnettomuudessla
Sarja alkaa Jackin silmästä, joka aukenee. Jack on lääkäri, jonka käytös on hyvin impulsiivista. Kate ompelee Jackin haavan. Jack hoivaa liittovaltion seriffiä. Jack, Kate ja Charlie etsivät koneen ohjaamon, jostra löytävät lentäjän. Sitten tulee hirviö ja tappaa lentäjän. Lentokoneessa on ollut radiopuhelin. Sawyer, Charlie, Kate, Shannon, Boone ja Sayid menevät ylös saadakseen viestin kuulumaan. Radiopuhelimessa kuuluu viesti ranskaksi, se on kuulunut 16 vuotta, pyydetään apua naisen äänellä. Sawyer ampuu jääkarhun.
Jaksossa selviää, että Kate on ollut käsiraudoissa, sekä se, että Charlie on ollut vetämässä huumeita lentokoneen vessassa.3. Tabula Rasa
Jakson takaumassa ilmenee, että Kate on karkuri. Hän pakoilee Australiassa, ja farmari paljastaa hänet, koska hänellä on suuri kiinnelaina. Kiinniottanut poliisi kuolee. Hän pitää Katea vaarallisena, ja varoittaa Jackia. Jakson nimi on "tyhjä taulu", en ihan heti käsitä mistä se tulee.

4. Walkabout
John Locke on pääosissa, hän on töissä laatikkotehtaalla, ja lähtee Australiaan kävelläkseen, jakson lopussa ilmenee, että Locke on kuitenkin rullatuolissa. Saarella hän osaa kävellä. Locke pitää sitä ihmeenä.5. White Rabbit
Jack katoaa viidakkoon epäonnistuttuaan naisuimarin pelastamisessa. Hän näkee isäänsä saarella, kummallista koska Jack on ollut hakemassa isänsä ruumista Sydneystä. Isä on ollut myös kirurgi, hän juo jo Jackin ollessa lapsi. Jackilla on tarve laittaa kaikki asiat kuntoon. Jack löytää vettä luolasta, mutta ei saa kaikkia muuttamaan luolaan. Sawyer lukee luultavasti Liisa Ihmemaassa kirjaa, ja jakson nimi tulee Liisan välillä tapaamasta valkoisesta kanista.6. House of the Rising Sun
Vesi on lopussa, (Jack ei ole vielä vesipulloineen rannalla). Jin hyökkää MIchaelin kimppuun. Jin laitetaan käsiraudoilla kiinni. Takaumassa näytetään Jinin ja Sunun kuhertelua Etelä-Koreassa . Jin on köyhä tarjoilija ja Sun on rikkaan kovaotteisen liikemiehen tytär. Jin alkaa tehdä Sunin isälle likaisia töitä. Sun joka osaa englantia päättää lähteä karkuun, mutta Jin on samalla lentokentällä ja he lähtevät yhdessä pakoon.
Sun selittää Michaelille, miksi Jin raivostui. Michaelilla oli rannalta löydetty kello, joka oli Sun isän antama Jinille, ja kello on tärkeä ja kallis.
Jakson nimessä on "Sun"7. The Moth
Charlie on Drive Shaftin basisti, bändi on tekemässä läpimurron. Charlieta inhottaa veljensä Liamin käytös. Lopulta selviää, että Liam vetää huumeita. Lopulta osat kääntyvät, Liam on kuivilla ja hänellä on perhe Australiassa, Charlie on narkkari. John Locke vierottaa Charlieta huumeista. Charlie ja Jack jäävät tunnelin romahduksen vuoksi loukkoon, mutta pääsevät pois. Kate tulee rannalta etsimään Jackia. Sayid yrittää selvittää, mistä ranskalaisen signaali tulee. Hänet lyödään tainnoksiin.8. Confidence Man
Sawyerin tarina, on huijaamassa avioparilta rahaa. mutta Sawyer ei ota rahoja, kun näkee avioparin pienen pojan.
Saarella Sawyeria kidutetaan, Sayid haluaa Shannonille astmalääkettä. Sawyerilla ei sitä ole. Sawyer saa ison haavan.

9. Solitary
Sayid häpeää kiduttamistaan ja poistuu rannalta. Hän joutuu Rousseau'n vangiksi ja kidutettavaksi. Hän pääsee pakoon ja ottaa materiaalia mukaan.
Tarinassa Sayidin tarinaa Irakista.

10. Raised by Another
Clairen takaumassa hän on Australiassa, ja raskaana. Lapsen isä ei ota vastuuta, ja Claire pohtii adoptiota. Selvänäkijä Richard Malkin tähdentää, että lasta ei saa antaa ulkopuolisen kannettavaksi
Saarella Claire näkee painajaisia, ja huomataan, että rannalla on ylimääräinen ihminen.11. All the Best Cowboys Have Daddy Issues
Jack, isä ja alkoholi, siinä kolmiodraama. Jack tekee isästään ilmoituksen, isä on viiltänyt valtimon auki
Selviää,että haaksirikkoisten kanssa oleva Ethan ei ollut koneessa. Claire ja Charlie kidnapataan. Charlie on jätetty riippumaan puuhun.
Locke löytää luukun.12. Whatever the Case May Be
Kate on pankkiryöstössä. Kate, vaikka on houkutin, on suunnitellut ryöstön, ja haluaa tyhjentää lokeron, jossa on leikkilentokone, kuuluu 'miehelle jota rakastin, jonka tapoin'.
Saarelta Kate ja Sawyer löytävät asesalkun.


13. Hearts and Minds
Boone käy toistuvasti pelastamassa Shannonin huonosta suhteesta. Boone on rakastunut Shannoniin. Sydneyssä kaikki purkautuu fyysiseksi.


14. Special
Michael ja Walt. Michael on taiteilija. Hänen lakia opiskeleva tyttöystävä saa lapsen. Amsterdamiin, adoptoivat lapsen Michaleilta, jolla menee huonosti, jää taksin alle, työtön. Susan kuolee verisairauteen. Brian Susanin mies tuo Waltin takaisin ja antaa koiransa Vincentin. Brianin mukaan Waltin ympärillä tapahtuu kummia.


15. Homecoming
Charlie Pace DriveShaftin basisti on rahapulassa ja huumekoukussa. Hän soittaa slovarin kautta bändinsä ainoaa hittiä You All Everybody. Hänen uhrinsa on 22-vuotias Lucy Heatherton, Lucyn isä rikas, Charlie ottaa työn, mutta vieroitusoireissa oksentaa. Charlie jää kiinni myös antiikkiesineiden varkaudesta.
Claire harhailee takaisin viidakosta, Charlie ampuu Ethanin, joka yrittää edelleen kaapata Clairea.


16. Outlaws
Sawyer saa vinkin, kuka vanhempiaan huijannut mies oli,. Sawyer matkustaa Australiaan, ja ampuu väärän tyypin, joka oli ollut velkaa yksityisetsivälle. Sawyer näkee baarissa Christian Shephardin juovan, mutta on ylpeä pojastaan, joka teki hänestä ilmoituksen, Jackin isä hokee kännipäissään, että  "Red Soxit eivät voita liigaa" Boston Red Soxit voittivat liigan sittemmin kolme kertaa  2004 2007 ja 2014  ja tätä aiemmin neljästi 1912, 1915, 1916 ja 1918
Villisika vainoaa Sawyeria.


17. In Translation
Jin Kwon ja Sun menevät takaumassa naimisiin, Jin tekee Sunin isälle likaisia töitä.
Jiniä epäillään Michaelin lautan polttamisesta ja hakataan, vihdoin Sun puhuu englantia, jonka seurauksena tulee Jinin ja Sunin ero. Jin haluaa saarelta ja alkaa rakentaa Michaelin kanssa lauttaa. Lautan sytytti Walt, joka ei halua saarelta.


18. Numbers
Hurley voittaa megaloton numeroilla 4, 8, 15, 16, 23, ja 42. Hurley näkee numerot ranskalaisen naisen papereissa. Tullut mastosta, joku kuuntelija on saanut ja jotka Hurley on kuullut pöpilässä. Kertoo Charlielle, että omistaa 156 miljoonaa, ja että aiheutti epäonnellaan koneen putoamisen.
Luukussa on numerot  4, 8, 15, 16, 23, ja 42.
Shannon ja Sayid lähenevät.

19. Deus ex Machina
Lockea huijataan. Locken äiti' Emily Locke, joka on antanut Locken pois pienenä, ohjaa Locken isän Anthony Cooper luo, huijari haluaa munuaisen ja saa sen Lockelta, jättää sitten Locken virumaan sairaalaan, eikä päästä tontilleen.
Locke on saarellakin epätoivoinen, mutta luukkuun syttyy valo.
Locke on nähnyt unen saarella, jossa on lentokone. Lentokone on löytynyt, ja Boone nousee koneeseeen, kun Locken jalat eivät liiku. Kone putoaa, Boone loukkaantuu.


20. Do No Harm
Jackin häät. Sarah entinen selkäleikkauspotilas. Jack itkeskelee, koska ei pystynyt kirjoittamaan häävalaa, sanoo, että ei parantanut Sarahia, vaan Sarah hänet, mikä on totta. Kuitenkaan Sarah ei paranna tätä  'narsistisesta asenteesta onnistua, kontrolloida, ja fixata kaikkea'..
Sayid, ja Shannon ovat 'yhdessä'.
Paluu on ankea, sillä Boone on kuollut. Shannon itkee Boonen ruumiin vieressä.


21. The Greater Good
Takaumassa Sayid on Australiassa CIA:n apuna, hän soluttautuu terroristisoluun, estää räjäytyksen. Agentit kiristävät Sayidia tiedolla naisesta eli Nadian olinpaikalla, mikä minusta on hyvin raakaa.
Saarella Shannon usuttaa Sayidin Locken kimppuun. Locke näyttää lentokoneen mutta ei luukkua. Shannon yrittää ampua Lockea.


22. Born to Run
Takaumassa Kate pakoilee ja konnailee vaaleassa peruukissa, hän haluaisi mennä katsomaan sairasta äitiään sairaalaan. Sairaalassa on lääkärinä lapsuuden ihastus Tom, jonka vaimo Rachel ja 22-kuinen poika ovat appivanhempien luona. Kate ja Tom avaavat aikakapselin vuodelta 1989. Ilmenee, että jo silloin Kate on pakenemassa jotain. Kate menee poliisivartion ohi  katsomaan äitiään Dianea. Kate joutuu pakenemaan poliisia, ja sitä seuranneessa takaa-ajossa poliisi ampuu Tomin, joka kuolee.

23, 24 ja 25. Exodus 1-3
Takaumassa ihmisiä näytetään lentokentällä Sydneyssä, kakkoskaudella mukana oleva Ana Lucia puhuu Jackin kanssa. Jin ja Sun nähdään, kun Jin menee vessaan, hän tapaa miehen, joka on herra Paikin (Sunin isän) palkkalitsoilla. Miehen mukaan heitä tullaan aina seuraamaan, he eivät saa vapauttaan koskaan herra Paikista.
Saarella lautta on lähdössä. Alkaa tupruta mustaa savua. Danielle tulee varoittamaan toisista. Jack, Kate, Arzt, Locke ja Hurley lähtevät Daniellen kanssa hakemaan dynamiittia. Dynamiittia on Black Rockilla, eli purjelaivalla, joka on saaren sisäosissa. Hakumatkalla Arzt räjähtää ja kuolee. Savuhirviö repii Lockea kuoppaan, Jack ja Kate pelastavat hänet.
Danielle varastaa Clairen pojan, mutta Sayid ja Charlie saavat sen takaa-ajon jälkeen takaisin, Danielle olisi vaihtanut lapsen omaansa, jonka toiset veivät 16 vuotta sitten.
Lauttamatka etenee, mutta Toisten vene tulee, ja toiset tulittavat alusta, ja sytyttävät sen palamaan Molotovin cocktail -tyyppisellä räjähteellä, he sieppaavat Waltin. Sawyeriin osuu luoti.
Locke räjäyttää dynamiitilla luukun auki. Kun luukkuun katsotaan, ykköskausi  päättyy!


Lostin kakkoskausi (USA:ssa 2005 - 2006)
Luukku on saatu auki. Luukussa on iso bunkkeri ja siellä mies Desmond Hume (Henry Ian Cusick) ja laskuri, jossa on lukema 10800, 108 minuutin välein pitää syöttää lukusarja 4, 8, 15, 16, 23, ja 42 näytölle ja painaa Execute-näppäintä. Ilmenee, että bunkkeri on  Dharma-aloitteen tekemä, projektia rahoitti Hanson-säätiö. Bunkkerissa on säilykkeitä, ja ruokatiivisteitä paljon. Siellä on myös levysoitin, levyjä, suihku, kuntoiluvälineitä. Desmond on ollut maailmanympäripurjehduksella.
Pelastuslautalla olleet Michael ja Sawyer selviävät maihin riidellen, ja myös Jin. He joutuvat lentokoneen takaosan selvinneiden vangiksi. Heitä ovat Mr. Eko (Adewale Akinnuoye-Agbaje), Ana Lucia Cortez (Michelle Rodriguez), sekä Libby Smith (Cynthia Watros). Tutuksi tulee myös Toisten päällikkö Ben Linus (Michael Emerson). Ben jää kiinni, ja esiintyy nimellä Henry Gale.
Toisen kauden takaumissa selviää, että Kate poltti väkivaltaisen ja kähmivän isäpuolensa  talon, ja oli ottanut vakuutuksen, antaa rahat äidille. Jackille tuli avioero, jonka jälkeen Jack öykkäröi isälleenkin. Locken isä huijaa yhä uudestaan pehmeää poikaansa. Daniellen tytär Alex auttoi Clairen pois Toisten kynsistä.

Jaksoja on 24
1. Man of Science, Man of Faith, päähenkilö Jack
Bunkkeri on räjäytetty auki. Kate, Locke ja Jack menevät bunkkeriin. Sisällä oleva Desmond puolustaa bunkkeria. Jack on nähnyt aiemmin Desmondin. Shannon näkee näyssä Waltin.
Takaumassa Jack leikkaa Sarahin (tulevan ex-vaimonsa). Jack ennustaa Sarahin jäävän loppuiäksi halvautuneeksi. Sarahin kihlattu Kevin häipyy kuvioista. Jack turhautuu, ja juoksee stadionilla portaita ylös alas, mutta nyrjäyttää nilkkansa. Hän tapaa Desmondin, joka harjoittelee maailmanympäripurjehdustaan varten. 

2. Adrift, päähenkilö Michael
Toisten hajottamalla lautalla tai sen osilla on Michael ja Sawyer. Michaelin ja Sawyerin välillä on riitaa. Michael on rikki Waltin menetyksestä.
Takaumassa Michael saa rahaa Susanilta sairaalakuluihinsa. Toisaalta Susan yrittää saada Michaelin luopumaan pojan huoltajuudesta. Walt ja Susan lopulta muuttavat Roomaan.
Claire huomaa Charliella neitsyt-patsaan (se on täynnä huumeita).
Bunkkerissa Desmond puolustaa bunkkeria Lockea, Kate ja Jackia vastaan.
Michael ja Sawyer ajautuvat saarelle, he ja viidakosta ryntäävä Jin joutuvat vangeiksi.

3. Orientation,  päähenkilö Locke
Kate 'pelastaa' Locken ja Jackin Desmondilta. Välien selvittelyissä luoti osuu tietokoneeseen. Se saadaan kuntoon. Desmond poistuu bunkkerista, hänelle riittää. Desmond tunnistaa Jackin, ja kuulee, että potilas-Sarah on nykyisin ex-vaimo.
Takaumassa Locke on vertaisryhmässä, jossa joku valittaa vanhempiensa vieneen 30 dollaria. Locke raivoaa isänsä vieneen munuaisen. Helen, ryhmänvetäjä kiinnostuu Lockesta. He aloittavat suhteen, jota rasittaa se, että Locke ajaa öisin isänsä talon eteen. Locken ketku isä tulee kerran autoon, mutta hän ei välitä. Helen tulee Locken autolle ja heittää avaimet aidan yli.
Lentokoneen takaosan henkiinjääneet ovat napanneet Michaelin, Sawyerin ja Jinin. He heittävät heidät kuoppaan ja Ana Lucia, puhuu heidän kanssaan.

4. Everybody Hates Hugo, päähenkilö Hurley
Sawyer, Michael ja Jin pääsevät kuopasta. Ana Lucia on varsin väkivaltainen.
Jack määrää Hurleyn inventoimaan ruokavarastot. Varastossa on suklaapatukoita, keksejä, valmisannoksia ... Hurley syö, ja pelkää, että ihmiset alkavat vihata häntä. Rose on hänen kanssaan. Rose ottaa Apollo-patukoita, Bernard pitää niistä.
Takaumassa Hurley on voittanut Mega-Loton, mutta menee vielä töihin. Hän ottaa loparit, ja hänen ystävänsäkin David ottaa. Hurley pitää hauskaa, kunnes toimittajat piirittävät häntä, kaikki ovat kiinnostuneita Mega-Lotto-voittajasta. Samaa Hurley pelkää ruokajutun kanssa. Hurley saa Jackilta "luvan" jakaa ruokaa, antaa Charlielle maapähkinävoita.

5. ... And Found,  päähenkiköt Jin ja Sun
Takaosan porukka on nälkäinen ja pelokas. Jin näyttää heille miten kalastetaan. Sun on hävittänyt vihkisormuksen.
Takaumassa Sun menee treffeille (äiti esiliinana) Leen kanssa. Jin hakee työpaikkaa. Häntä nöyryytetään kalanhajusta, mutta Jin saa työn, ja on töissä. Jin ottaa lopputilin samana päivänä kun Sunille selviää, että Lee on menossa naimisiin amerikkalaisen naisen kanssa. Sun ja Jin törmäävät joen rannassa. Saarella Sun löytää sormuksen, kun kaivaa ylös pullopostit.
Jin ja Mr Eko etsivät Michalia, he näkevät Toisten kulkueen, jossa nallea kantava lapsikin.

6. Abandoned, päähenkilö Shannon
Shannon ja Sayid viettävät romanttisia hetkiä teltassa. Shannon näkee näkyjä Waltista. Shannonia haittaa sekä takaumassa että saarella se, että häntä ei uskota eikä arvosteta. Shannon pitää balettitunteja lapsille, kun hänen isänsä kuolee. Boonen äiti pitää kaikki rahat, eikä anna muille, Shannon on täysin rahaton ja  hänen haaveensa balettikoulusta New Yorkissa kariutuu. Sabrina Boonen äiti tarjoaa Boonelle töitä, ja tämä joutuu muuttamaan pois New Yorkista.
Takaosan porukka tarpoo eteenpäin, Ana Lucian raivotessa, kun joukko tulee viidakosta, jonne Shannon ryntää nähtyään Waltin näkynä. Ana Lucia ampuu Shannonin.

7. The Other 48 Days 
Tässä jaksossa selviää takaosan ihmisten 48 päivää. Kone katkeaa ja takaosa sinkoutuu veteen. Selviytyneitä alkaa kadota, ja kuolee, ennen kuin Goodwinistä tehdään selvää. Nuoret lapset ,poika ja tyttö kaapataan. Toisista rannalle soluttautuu Goodwin. Lopulta Ana Lucia tajuaa, että Goodwin on syyllinen, koska hänen vaatteensa olivat kuivat rannalla. Selviytyneistä jäljelle jäävät nigerialainen gangsteri nykyään hengellistynyt Mr Eko, omia sääntöjä ylläpitävä poliisi Ana Lucia, mielenterveysongelmista kärsivä kliininen psykologi Libby sekä Rosen mies hammaslääkäri Bernard. Takaosan ryhmä löytää yhden Dharma-projektin rakennuksen, josta löytyy radiopuhelin ja lasisilmä.
Charlie oireilee, on kateellinen Lockelle, joka puhuu Clairen kanssa. Charlie arvostelee Lockelle Clairen äidintaitoja ja vastuunottoa. Locke, joka on minusta alkuun joukon filosofi, sanoo, että omituinen kommentti heroiininarkkarilta.

8. Collision,  päähenkilö Ana Lucia
Takaumassa on poliisina toimivaa Ana Luciaa on ammuttu onttokärkisillä luodeilla, Ana Lucialla on ollut luotiliivit. Ana Lucia käy terapiassa. Hän pääsee töihin. Ana Lucian äiti on ylikonstaapelina, ja hän yrittää pitää Ana Luciaa pois vaikeista tehtävistä. Ampuja Jason McCormack saadaan kiinni. Ana Lucia sanoo, ettei tunnista miestä, vaikka tämä on tunnustanut. Ana Lucia ottaa oikeuden omiin käsiinsä, eikä Jasonille käy hyvin. Ana Lucian raskaus on mennyt kesken.
Saarella Mr Eko vie Sawyerin hoitoon. Jack ja Kate hoitavat Sawyeria.
Takaosan Bernard ja Libby jättävät Ana Lucian Sayidin kanssa. Ana Lucia on sidotuttanut Sayidin, ja Ana Lucia heiluu holtittomasti aseen kanssa. Jack menee tapaamaan Ana Luciaa (he näkivät lentoterminaalissa). Iloisia jälleentapaamisia: Michael ja Vincent (Waltin koira), Rose ja Bernard, sekä Jin ja Sun.

9. What Kate Did, päähenkilö Kate
Kate hoitaa Sawyeria, joka hourailee rakastavansa Katea, mutta uhkaa myös tämän henkeä.
Kate näkee saarella hevosen! Takaumassa selviää, että aikuinen Kate odotti isäpuoltaan, kun väkivaltainen ja kähmivä isäpuoli tulee, Kate altistuu kähmimiselle. Kun mies sammuu, Kate sytyttää talon palamaan. Vakuutusrahat hän antaa tarjoilija-äidilleen, jota on hakattu, käsi siteessä. Äiti ilmoittaa asian poliisille, ja FBI saa Katen kiinni, ajomatkalla tulee peura tielle. Kate pakenee, mutta näkee tiellä hevosen. Sawyer tulee tolkkuihinsa ja näkee myös hevosen. Jaksossa ilmenee, että Katen oikea kersantti-isä ei ole biologinen isä, vaan Katen oikea isä on se murhattu isäpuoli.
Sayid puhuu Shannonin hautajaisissa, jonne kokoontuvat kaikki, paitsi Ana Lucia, joka on yksin.

10. The 23rd Psalm, päähenkilö Mr Eko
Eko haluaa lentokoneelle, kun näkee Charlien patsaan. Hän rikkoo patsaan ja huumeet pullahtavat ulos. Claire tekee asiasta johtopäätökset ja karkottaa Charlien pois. Charliella on iso pino huumepatsaita.
Ekon omassa tarinassa, ilmenee, että hänen veljensä on ollut pappi, Eko rikollinen, joka on otettu rosvokoplaan rohkeuden vuoksi jo pikkupoikana. Eko on huumekaupassa mukana, veli on pappi. Huumekuljetuksiin käytetään myös kirkon kuljetuksia. Ekon veli Yemi tulee varoittamaan Ekoa huumekuljetuksen lentokuljetuksen vaaroista. Syntyy tulitaistelu, jossa Yemi loukkaantuu ja menee koneeseen, joka päätyy saarelle, jaYemi kuolee alukseen. Eko on papin puvussa ja on ilmeisesti uskossa ja lukee Psalmia 23: " Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu ..." .

11. The Hunting Party, päähenkilö Jack
Michael lähtee Waltin perään. Jack, Locke ja Sawyer lähtevät aseiden kanssa MIchaelin perään. Toiset ilmestyvät, he kertovat, että saari on heidän, ja rajan yli ei tulla. Heillä on Kate vangittuna. Kate vaihdetaan aseisiin, tai kolmikko luopuu aseista. Jack on raivoissaan, hän haluaa, että Ana Lucia kouluttaa armeijan.
Bunkkerissa Charlie ja Hurley kuuntelevat Geronimo Jacksonin levyä.
Takaumassa Jackille tulee potilas, joka toivoo ihmettä. Jack leikkaa selän kasvaimen, mutta potilas kuolee. Jack suutelee potilaan Gabriela tytärtä. Kotona Sarah on tapaillut toista ja lähtee. Jack, joka haluaa fixata kaiken, jää omaan seuraan. Jakson tarkoitus on näyttää, kuinka narsistinen Jack on.

12. Fire + Water,  päähenkilö Charlie
Charlieta vaivaa Locken ja Clairen läheiset välit. tai se, että Claire on ajanut heroiiniaddiktin pois luotaan. Charlie näkee levottomia unia, jossa menneisyys ja nykyisyys näyttäytyy outona. Harhoissaan hän kaappaa yöllä lapsen, Hurley huomaa, ja lapsi otetaan pois. Locke takavarikoi Charlien huumepatsaat, ja lukitsee ne bunkkerin kassakaappiin, minkä yhdistelmän vaihtaa, Locke ei pidä Jackin sotasuunnitelmista.
Mr Eko kastaa Aaronin ja Clairen, jota ei siis ole kastettu.
Hurley tuntee vetoa Libbyyn. Sawyer nimittelee ihmisiä eri tavoin, hän sanoo Hurleytä nyt Jabbaksi (Jabba the Hut)
Takaumassa: Charlie on saanut pianon lahjaksi, kun isoveli Liam on saanut leluja. Äidin mielestä Charliella on lahjoja (todellisuudessa Charlie ei osaa minusta soittaa eikä laulaa, eikä edes säveltää). Liamin vaimo saa tytön, Liam on kamapäissään ja tyrii kaiken. Charlie säveltää laulun, mutta Liam myy pianon, ja matkustaa vierotukseen Australiaan. DriveShaft on hajonnut, eikä enää soita yhdessä.

13. The Long Con, päähenkilö Sawyer
Sawyerin jakso. Saarella hän saa aseet haltuunsa pitkällä ketjulla siirtoja. Charlie, joka on hylkiö suostuu kopauttamaan Sunia, ja seuraamaan Lockea viidakkoon, kun hän piilotti aseet. Sawyer käytti hyväkseen Ana Lucian ja Jackin hanketta saada aseet armeijalleen. Charlie halusi nöyryyttää Lockea. Sawyer toteaa Charlielle, että ei ole hyvä ihminen. Sawyer on uusi seriffi.
Takaumassa Sawyer tekee pitkää huijausta, jossa hän varastaa Cassie-nimiseltä naiselta 600 000 dollaria puolen vuoden rakkaussuhteen jälkeen. Luultavasti Sawyerkin on rakastunut, mutta on toisaalta velkaa. Ravintolassa, jossa Sawyer on, tarjoilee Katen äiti.

14. One of Them, päähenkilö Sayid
Danielle Rousseau kutsuu Sayidin, hän on saanut kiinni yhden toisista verkkoonsa, mies väittää olevansa Henry Gale (on todellisuudessa Toisten johtaja Ben Linus). Sayid päästää verkon alas, ja mies karkaa, mutta Danielle ampuu nuolen Benin läpi, ja hänet tuodaan bunkkeriin. Jackin hoitoon, ja Sayidin kuultavaksi.
Takaumassa Sayid jää kiinni amerikkalaisille sotilaille Persianlahdensodassa 1991, hänen pitää kuulustella esimiestään, saadakseen selville amerikkalaisen lentäjän olinpaikan. Lentäjä on tapettu, mutta Sayid oppi kiduttamaan. Amerikkalaisista sotilaista yksi on Katen isäpuoli kersantti Sam Austen, jolla on Katen kuvakin, toinen on Kelvin Inman, joka sodan jälkeen värväytyi Dharma-projektiin, ja oli painamassa nappia bunkkerissa.  Dharma-asemia on ainakin Swan, Hydra, Arrow, Pearl, ja Orchid.
Sawyer etsii äänekästä sammakkoa, ja patistaa Dharma-projektin salaatinkastiketta lipittävän Hurleyn mukaansa. Lopulta sammakko on hyvin pieni. Lockelle jää napin painaminen viime tinkaan, koska Jack haluaa asehuoneen oven auki. Numeroiden tilalla nayttötaulussa näkyvät Dharma-asemien symbolit.
Sayid yrittää saada totuutta irti Ben Linuksesta, joka väittää olevnsa ilmapallolla pudonnut Henry Gale. Sayid ei ole unohtanut mitä toiset tekivät Charlielle, ja Clairelle.

15. Maternity Leave, päähenkilö Claire
Claire alkaa muistaa raskaudenaikaisen kaappauksen vaiheitaan, kun Aaron sairastuu, ja on levoton. Claire yhdessä Katen ja Daniellen kanssa käyvät "sairaalassa". Claire pääsi karkaamaan, koska Alex (Daniellen kaapattu tytär), sekä paikan ulkopuolella Danielle auttoivat Clairen pois.
Ben Linus pysyy Henry Gale -tarinassaan ja kylvää epäsopua Jackin ja Locken välille. Puhutaan Dostojevskistä ja Hemingwaysta.

16. The Whole Truth päähenkilö  Sun
Sun huomaa olevansa raskaana, mikä on ihme, sillä takaumassa ilmenee, että Jin ja Sun eivät voi saada lasta. Tutkiva lääkäri valehtelee parille, että syy on Sunissa, koska Sunin isä kostaisi klinikalle. Todellinen syy on Jinissä. Saari on tehnyt yhden ihmeen lisää. Sawyerilla on kaikki lääkkeet, ja Sun pyytää raskaustestiä. Sawyer vitsailee Jinille, kohtaus on erityisen hauska. Hauskaa ei ole Jinin painostus Sunia kohtaan, mutta jakson lopussa pari sopii riitansa.
Ana Lucia, Sayid ja Charlie menevät etsimään Henry Galen ilmapalloa. Sayid ja Ana Lucia sopivat riitojaan, Sayid syyttä Toisia Shannonin kuolemasta.

17.  Lockdown, päähenkilö Locke
Locke jää jumiin sekä bunkkerissa oven väliin ja loukkaa jalkansa, sekä takaumassa, jossa Locken isä "kuolee", ja Locke on Helenin kanssa hautajaisissaan. Kuolema oli vale-kuolema, Locken pitää hakea 700 000 dollaria. Helen jättää Locken, vaikka tämä kosii. Locke tuntee enemmän rakkautta huijari-isäänsä kuin Heleniin.
Bunkkerissa Ben Linus manipuloi Lockea, joka kokee ensimmäisen huoltokatkon, jolloin ovet menevät kiinni, ja varastosta tulee ruokaa viidakkoon.
Ana Lucia ja Sayid tietävät, että Henry Gale on huijari, oikea Henry Gale oli tumma iholtaan.

18. Dave, päähenkilö Hurley
Hurley tuntee vetoa Libbyyn, joka tuntuu tutulta. Hurley yrittää päästä herkuista eroon, vaikka niitä tulee lisää Dharmaprojektin varastoista. Hurley näkee harhoissaan Daven, mielikuvitusystävän tai hahmon, joka oli harhana myös takaumassa mielisairaalassa, jossa myös Libby oli. Dave yrittää saada Hurleytä hyppäämään saarella kalliolta alas (Hurley haluaa hypätä?). Libby saa Hurleyn tolkkuihinsa. Hurley on menossa treffeille Libbyn kanssa.

19. S.O.S päähenkilöt Rose ja Bernard
Bernard haluaa Rosen kotiin ja yrittää rakentaa S.O.S -kirjaimet rannalle (työ jää kesken). Rose ei halua saarelta.. Rose ja Bernard ovat tutustuneet varttuneessa iässä, kun Bernard työnsi Rosen auton lumihangesta. Rose on parantumattomasti sairas. Bernard vie hänet Australiaan parantajalle. Rose ei parannu, mutta hän uskottelee olevansa kunnossa. Saarella hän tuntee olevansa tervehtynyt. Bernard on ihminen jonka täytyy touhuta koko ajan jotakin.

20. Two for the Road, päähenkilö Ana Lucia
Ana Lucia on lopettanut poliisin hommat. Hän tapaa baarissa Christianin eli Jackin isän, joka palkkaa hänet henkivartijaksi Australian matkalleen. Christian yrittää tavata salaista tytärtään eli Clairea, ei onnistu.
Saarella Ana Lucia viettelee Sawyerin, ja lemmenleikkien aikana hän pihistää pyssyn Sawyerilta. Kate ja Jack löytävät  Michaelin viidakosta, Michael tulee bunkkeriin. Ana Lucia ei pysty tappamaan Beniä, vaan antaa aseen Michaelille, joka ampuu Ana Lucian, paikalle törmänneen Libbyn, ja haavoittaa itseään.

21. ?   päähenkilö Mr Eko
Mr Eko on aiemmissa jaksoissa alkanut rakentaa kirkkoa ja jatkaa sitä. Eko näkee unia, ja veljensä niissä. Hän etsii ?-merkkiä, ja löytää sen Locken kanssa lentokoneen luota, siellä on Dharman Helmi-asema, missä on toisen bunkkerin tarkkailuasema.
Mr Eko on takaumassa, ja näkee Clairelle ennustaneen Richard Malkinin, jonka lapsi on "herännyt henkiin", Eko tutkii onko ihme. ennustaja Malkinin mulaan ei ole. Lentoasemalla tytär tulee puhumaan Ekolle, sanoo, että näki välitilassa Yemin, ja kertoo, että Yemi ilmestyy Ekolle pian.
Saarella Mr Eko keskittyy napin painamiseen, Locke ei.

22. Three Minutes, päähenkilö Michael
Vastenmielinen jakso, jossa Michaelin puuhia seurataan. Hän on ollut toisten vankina. Kun Ben on saatu kiinni, hän on saanut listan henkilöistä, jotka ovat vaihtokauppana Waltista. Henkilöt ovat Jack, Kate, Sawyer ja Hurley. Lisäksi Michaelin pitää vapauttaa Ben. Libby kuolinkorisee "Michael".
Libby ja Ana Lucia haudataan.
Sawyer tunnustaa Jackille muhinoinensa Ana Lucian kanssa.

23 ja 24. Live Together, Die Alone, kaksiosainen jakso, päähenkilö Desmond
Rannalle tulee purjevene, jossa on humalainen ja ammuskeleva Desmond, joka on päähenkilönä takaumissa. Desmond lopettaa asepalveluksen, Desmond on ihastunut Pennyyn, jonka isä Charles Widmore (Alan Dale), haluaa päästä Desmondista eroon. Desmond on ollut armeijassa ja vankilassa (näistä myöhemmissä kausissa). Kahvilassa Desmond tapaa Libbyn kahvilassa. Desmond aikoo lähteä maailmanympäripurjehdukselle ja voittaa sen, koska se on Charles Widmoren. Veneen nimi on Elizabeth. Maailmanympärimatka päättyy haaksirikkoon ja saarelle, jossa hän menee bunkkeriin, jossa Kelvin Inman painaa nappia. Hänen parinsa Radzinsky on kuollut. Kelvin yrittää lähteä saarelta Desmondin purjeveneellä, jota on korjannut. Desmond ravistelee Inmania, jonka pää osuu kiveen ja kuolee. Desmondille tulee kiire, ja elektromagneettinen voima on suuri bunkkerissa, ja aiheuttaa Oseanic 815 koneen putoamisen.
Locke on päättänyt, että napin painaminen loppuu, hän telkeää mr Ekon ulos. Eko yrittää Charlien kanssa räjäyttää ovea auki, ei onnistu. Desmond tajuaa, että jos nappia ei paineta, kaikki loppuu. Hän kääntää systeemin pois avaimella. Kuuluu ujeletavaa ääntä, ja tärinää, ja taivas muuttuu toisenväriseksi, ja tavaroita lentää. Bunkkeri on poissa, Miten Desmondin, Locken ja Ekon käy, jää epäselväksi? Charlie palaa Clairen luo ja pusun.
Sayid on varoittanut Jackia Michaelista, joka on sekaisin. Matkalla Michael huomaa, että hänen pistoolinsa lipas on tyhjä. Retkikunta ampuu yhden toisen, mutta jäävät loukkuun. Michael ja Walt saavat lähteä, mutta Jack, Kate ja Sawyer joutuvat toisten vangiksi. Hurley saa lähteä kertomaan muille, että Toisten alueelle ei saa tulla.
Sayid, Jin ja Sun ovat purjeveneellä, he käyvät valekalastajakylässä, joka on tyhjä, miten heidän käy, ei selviä kakkoskauden päättöjaksossa. He näkevät valtavan kivipatsaan jalan!

Kakkoskausi päättyy puheluun, jonka saa Penny Widmore, elektromagneettisesta toiminnasta. Hänellä on hänen ja Desmondin kuva. He tapasivat myös stadionin edessä, missä Desmond harjoitteli purjehdusta varten. Desmond halusi voittaa Pennyn isän järjestämän purjehduksen ja saada kunnioituksen takaisin


Lostin kolmoskausi (USA:ssa 2006-2007)
Kaudella oli 23 jaksoa, ja on minusta hyvin raju kausi. Toinen kausi loppui Toisten väliintuloon, ja puhelinsoittoon, jonka sai Desmond Humen rakastettu  Penelope Widmore (Sonya Walger), hän tulee enemmän juoneen, vaikka ei ole saarella. Pennyn isä on Charles Widmore, liikemies, joka etsii saarta. Eloise Hawking, Charlesin entinen avovaimo saarelta astuu myös juoneen. Eloise tietää "aikamatkailusta". Charlesin ja Eloisen poika Daniel Faraday esiintyy nelos-ja vitos kaudella. Eloise ja Charles ovat olleet Toisten johtajia, selviää myöhemmin.
Toiset ovat siis vanginneet Sawyerin ja Katen eläintarhan häkkiin, heidät on viety viereiselle saarelle Hydraan, kuten Jack. Ben manipuloi kiinniotettua Jackia, jotta Jack haluaisi leikata kasvaimen pois selästään.
Tohtori Juliet Burke (Elizabeth Mitchell) tulee sarjaan, hän on lapsettomuuslääkäri. Toiset eivät voi saada lapsia saarella, vaan raskaudet saarella päättyvät keskenmenoon (mikseivät synnytä Hydralla?). Nikki ja Paulo ovat myös muutamassa kolmannen kauden jaksossa. Daniellen tytär Alex Rousseau (Tania Raymonde) ja hänen ystävänsä Karl Martin tulevat juoneen mukaan enemmän, he kapinoivat Toisia vastaan. Silmälappumies Mihail Bakunin (Andrew Divoff) on myös kuvioissa, kuten toisista iätön Richard Alpert (Nestor Carbonell).
John Locken nimi viittaa saman nimiseen filosofiin, kuten Desmondin koko nimi Desmond  David Hume. Lostin John Locke ei selvästikään halua toisella kaudella pois saarelta. Ben jatkaa pelejään, joihin kuuluu ihmisten mainpulointi. Kauden loppupuolella tulee saarelle Naomi.

Jaksot
1. A Tale of Two Cities,  päähenkilö Jack
Alkukertauksen jälkeen Juliet Burke herää (näytetään vasenta silmää), Juliet laittaa CD-levystä musiikkia (Petula Clark:Downtown), muffinit ovat palaneet uuniin. Juliet menee lukupiiriin ja uppiniskainen ja kireä, kun alkaa ujeltaa. Toiset näkevät Oceanic 815:n onnettomuuden, ja Ben määrää Goodwinin takaosan ihmisten ja Ethanin etuosan ihmisten luo. Toiset asuvat omakotitalontyyppisissä puutaloissa.
Takaumassa Jackilla on sänkeä ja hän vaanii ex-vaimoaan Sarahia. Jack on kamala kontrollifriikki, ja epäilee jopa isäänsä, joka on AA.kerhon kokouksessa. Jack hyökkää isän kimppuun ja joutuu putkaaan. Sarah maksaa takuut, isä ei voi koska 55 päivän raittius loppui. Sarha toteaa Jakille, että nyt hänellä on taas jotai fiksattavaa, ja katoaa uuden miehensä kanssa.
Sawyer on eläintarhan häkissä. Sawyer pääsee karkaamaan Karlin kanssa vain muutakymmenen metriä, ja jää kiinni. Sawyer ratkaisee karhujen keksi-tehtävän. Jack on sellissä, jonne Juliet tulee puhumaan. Jack karkaa niin ikään, mutta avaa oven, ja vettä tulvii sisälle. Hän on Hydralla, vedenalaisella Dharma-asemalla.
Ben syö suihkussa käyneen ja leninki päällä olevan Katen kanssa, ja sitten Kate heitetään myös häkkiin.
Juliet kertoo kaiken Jackista, toisilla on pääsy muualla oleviin tietoihin..

2. The Glass Ballerina päähenkilöt Sun ja Jin
Sun, Jin ja Sayid ovat purjeveneellä. Ben lähettää sinne partion takavarikoimaan purjeveneen. Sayid tekee väijytyksen, mutta Toiset välttävät sen, ja menevät suoraan purjeveneellä, jossa on Sun. Sun ampuu Toisen nimeltä Colleen, purjevene menetetään.
Takaumassa Sunin isä on varsinainen hirviö, tarina alkaa, kun Sun on lapsi ja hajottaa lasisen ballerinan. Sun ei uskalla tunnustaa rikkomista, joten sisäkkö irtisanotaan. Aikuisena Sunilla ja Jae Leellä on alkanut suhde. Sunin isä tulee hotellihuoneeseen! Sunin isä käskee Jinin tappaa Jae Leen. Jin hakkaa Sunille  Leen, joka hyppää alas hotellin ikkunasta, ja mätkähtää kuolleena auton konepellille. Sunin isä kertoo asian Sunille, JIn ei tietäne suhteesta.
Ben puhuu Jackin kanssa, kertoo Jackille, että Boston Red Sox voitti baseballin maailman sarjan, tämä tapahtui 27.10.2004, jolloin Boston Red Sox voitti suoraan neljässä ottelussa. Ben lupaa Jackille kotiin paluun, jos tämä on yhteistyössä. Ben väittää asuneensa koko elämänsä saarella (hän ei syntynyt saarella!)
Sawyer ja Kate ovat häkeissä ja pakkotyössä. Sawyer saa aseenkin, mutta Juliet ja sähkölamauttimet lopettavat kapinan. Sawyer tuntee vetoa Kateen. Häkeissä on kamerat, myös puhe kuuluu Benille. Alex kyselee Katelta poikaystävästään Karlista.

3.Further Instructions, päähenkilö Locke
Charlie pääsi pois bunkkerin räjähtäessä, mutta myös Locke, Eko ja Desmond selviävät. Locke tekee 'hikimajan' ja haluaa vastauksia saarelta. Locke näkee näkyjä Boonesta, takaumassa ja tajuaa, että hänen on pelastettava Eko. Locke on ruoho-yhteisössä ja johdattaa sinne siviilikytän eli poliisin, joka tekeytyy liftariksi. Locke pelastaa Ekon. Hurley palaa takaisin, ja kertoo jackin, Sawyerin ja Katen olevan vankeina. Locke lähtee etsimään heitä.
Bunkkerin räjähdyksen jälkeen Desmond näkee välähdyksiä tulevaisuuteen

4. Every Man for Himself, päähenkilö Sawyer
Takaumassa Sawyer  on vankilassa. Cassie on saanut Sawyerin lapsen. Sawyer huijaa rahakätkön sijainnin toiselta huijarilta, ja saa anteeksi 6 vuotta tuomiostaan.
Sawyer kokee rankkoja aikoja, hänet hakataan Colleenin kuoleman vuoksi, ja Sawyerille uskotellaan, että häneen on asennettu laite, joka räjäyttää sydämen, jos syke nousee liikaa. Laite ei rauhoita kokonaan Sawyeria, vaan kiintymys Kateen. Ben vie Sawyerin saaren huipulle, Sawyer kuulee ja näkee, että he eivät ole enää samalla saarella. Ben rehvastelee lukeneensa Hiiriä ja ihmisiä.

5. The Cost of Living päähenkilö Eko
Mr Eko näkee näkyjä veljestään, hän on palannut kirkkoon 'pappina'. Rikolliset ovat ottaneet osan kirkon saamista rokotteista, ja myyneet ne mustassa pörssissä. Rikolliset aikovat tappaa Ekon, ja lopulta leikata vain kädet ja ottaa kaikki rokotteet. Eko tekee joukosta selvää, mutta saa kirkkokansalta huonoa palautetta. Saarella savuhirviö tappaa Ekon.
Jack näkee kuvat Benin selästä. Ben on Colleenin hautajaisissa. Juliet tulee kertomaan salaviestillä, että haluaa, että Ben kuolee. Jack aikoo leikata Benin?
Sayid, Locke, Desmond sekä Nikki ja Paulo menevät toiseen bunkkeriin. He katsovat toiseen Dharma-asemaan, jossa päällistelee mies silmälapussa.

6.  I Do, päähenkilö Kate
Jack raivoaa, ettei leikkaa. Katella ja Sawyerilla on hellä hetki eläintarhan häkissä. Jack päästetään pois näkemään kohtaus monitoreista, Ben manipuloi häntä. Leikkaus. Sawyer aiotaan teloittaa, Jack avaa Benin munuaisen verisuonen, ja vaatii, että Sawyer ja Kate pääsevät pois. Juliet haluaa heidät kiinni!
Eko haudataan, ja Locken porukka suuntaa silmälappumiehen asemalle?
Takaumassa Kate muhinoi poliisin kanssa, ja menee naimisiin hänen kanssaan, ja saa anopilta riipuksen. Kate soittaa ja anelee armoa FBI:n etsivä  Marsilta. Kate on raskaana, ja mies haluaa kuherruskuukauden Costa Ricasta (Kate tarvitsee passin, esiintyy nimellä Monica). Kate huumaa miehen ja pakenee.

7. Not In Portland, päähenkilö Juliet
Julietin takaumassa hän on lääkäri ja Julietin siskolla Rachelilla  on syöpä (on kalju), eikä voi tulla raskaaksi, mutta Julietin onnistuu saada sisko raskaaksi. Juliet jää lääkkeiden ottamisesta kiinni, hänen ex-miehensä Ed on tuonut uuden assistenti muhinointia varten, ja arvaa Julietin aikeet. Julietia rekrytoidaan Portlandiin Mittelos Bioscienceen, prosessissa ovat mukana Toiset eli Richard Alpert ja Ethan. Julietin mies jää auton alle, ruumishuoneella Toiset toteavat, että paikka ei ole Portlandissa.
Hydralla Kate ja Sawyer pakenevat häkeistä ja Toiset ovat perässä. Yllättäen Alex auttaa, he vapauttavat aivopesussa olevan Karlin. Rannalla he jäävät kiinni, mutta Juliet tappaa yhden toisen, ja purjevene vioi lähteä. Alex ei voi lähteä, on Benin "tytär", hän on Rousseaun tytär.
Ben herää leikkauksen aikana. Jack uhkaa vuodolla, jos eivät Kate ja Sawyer pääse pois. Jack myös paljastaa, että Juliet on ehdottanut Benin tappamista. Ben leikkaa loppuun yhdessä isokokosen Toisen Tomin (M.C Gainey) kanssa. Vuoto on välillä kovaa, mutta kuten hän Katen kanssa radiopuhelimessa puhuu, kun pelottaa, laskee viiteen. Juliet on laskenut Saaressa olopäiviä, niitä on 3 vuotta 2 kuukautta ja 28 päivää. Ben lupasi Julietille, että jos leikkaus onnistuu hän pääsee kotiin, sama on luvattu Jackille.

8. Flashes before Your Eyes, päähenkilö Desmond
Desmond näkee ennalta Clairen olevan hukkumaisillaan ja pelastaa Clairen vedestä ja elvyttää. Hurley ja Charlie haluaa tietää, mitä Desmondille on tapahtui, he juovat fiktiivistä kallista MacCutcheon viskiä, jota Pennyn isä ei tarjoa Desmondille, koska ei arvosta tätä. Desmondin takauma taiaikamatkailu on sekava. Penny muuttaa Desmondin luo, Desmond pyytää töitä ja Pennyn kättä Charles Widmorelta, ei "tipu". Kun Desmond ostaa sormusta sitä myy, loppukausilla tärkeä  Eloise Hawking. Eloise näkee asioita ennalta, ja kertoo Desmondille, että hän painaa kolme vuotta nappia, ja se on tärkeintä, mitä hän tekee. Takaumassa Desmond näkee ja tunnistaa Charlien, joka soittaa kadulla. Myös tärkeä Desmondin ja Pennyn valokuva otetaan.

9. Stranger in a Strange Land, päähenkilö Jack
Jack on häkissä, jota katsomaan tulee Oceanic 815 lennolta lentoemäntä Cindy Chandler (Kimberley Joseph, joka esiintyy aina toisinaan juonessa), ja kaapattuja lapsia. Tyttö kysyy Ana Luciasta. Jack raivoaa, vaan ei vastaa. Juliet joutuu oikeudenkäyntiin, jossa hänet tuomitaan kuolemaan. Benin haava on tulehtunut. Jack hoitaa (fixaa) haavan kuntoon, jos Ben pelastaa Julietin. Julietille poltetaan vain merkki selkään. Takaumassa Jack on Phuketissa, ja hankkii tatuoinnin, josta tulee jakson nimi. Jack tutustuu Acharaan, jonka kanssa makaa. Tyttö on arvoituksellinen, ja Jack haluaa vastauksia, ja menee naisen työpaikalle (olettaa hänen olevan huora), Tyttö on näkijä, ja näkemänsä tatuoi. Jack vaatii tatuointia, jonka jälkeen paikalliset pelkäävät häntä ja hakkaavat. Saarella Isabel Toisista lukee, mitä tatuoinnissa lukee (kävelet keskuudessamme, vaikka et ole yksi meistä).
Toiset, ja Jack lähtevät kotisaarelle, asuntoalueelle.
Kate ja Sawyer taivaltavat leiriin päin. Karl ikävöi Alexia, Sawyer rohkaisee häntä ottamaan riskejä ja Karl suuntaa "kotiin", vaikka pelkää kuolemaa. Katen ja Sawyerin välillä on näkymätön seinä, Kate haluaisi palata hakemaan Jackia, Sawyer ajattelee herkkää hetkeä.

10. Tricia Tanaka is Dead, päähenkilö Hurley
Jakso alkaa Hurleyn takaumasta. Hugon laiha poika. Hän yrittää käynnistää autoa, mutta se ei käynnisty. Isä ilmoittaa lähtevänsä Las Vegasiin ja antaa suklaapatukan. Hugo voittaa 114 miljoonaa, ja Tricia Tanaka tekee juttua McClucksista, jonka Hurley on ostanut, ja meteori on iskeytynyt siihen, ja paikka hajoaa, ja Tricia ja kuvaaja kuolevat. Isä on tullut kotiin 17 vuoden jälkeen, ja vie Hugon vale-ennustajalle. Hugo huomaa huijauksen ja lähtee Australiaan.
Saarella Hugo puhuu Libbyn haudalla. Vincent tulee viidakosta, ja tuo ihmisen käden luut, sormissa on auton avaimet, jotka Hurley ottaa. Auto on Dharma-projektin vaalensininen kleinbussivolkkari.
Kate ja Sawyer palaavat leirille, välit ovat etäiset. kate aikoo etsiä Jackin. Sawyer lyöttäytyy Hurleyn ja Jin seuraan, he kääntävät auton, ja yrittävät saada käyntiin, tai Hurley yrittää, Sawyer juo olutta, jota auto on pullollaan. Mäkilähdöllä onnistuu, autolla ajellaan, ja päivän päätteeksi Sawyer kantaa olutta leiriin.
Kate etsii Daniellen retkelleen, mukaan tulevat Locke ja Sayid.

11. Enter 77, päähenkilö Sayid
Locke, Kate, Danielle ja Sayid lähtevät etsimään toisia. Locke, Kate ja Sayid menevät Dharma-asemalle, jossa on lautasantenni eli Soihtuun. Siellä on silmälappumies Mihail Bakunin, tietokone, jossa on shakki sekä Dharmaaineistoa, ja kissa. Mihail Bakunin kertoo syntyneensä Kiovassa, olleensa neuvostoliittolainen Vladivostokissa ja Afganistanissa, sitten pestautunut Dharma-projektiin ja selvinneensä puhdistuksssa. Hän on yhteydessä toisiin ja  mutta apuun tulee tumma nainen Toisista, joka kuolee tulitaistelussa. Locke voittaa shakin ja ratkaisee tietokoneen koodit, ja hän räjäyttää koodilla 7 -7, koko aseman. Matka jatkuu kohti Toisten parakkikylää Mihail on Sayidin van
Hurley haastaa rannalla Sawyerin pingisotteluun, Hurley voittaa, ja Sawyer ei nimittele henkilöitä viikkoon. Sawyer olisi halunnut pöllityt tavarat takaisin.
Takaumassa Sayid tapaa Samin, joka vangitsee kellariinsa Sayidin. Samin vaimo Amira on kidutettu hajalle, ja Sayid joutuu siis kohtaamaan naisen, jota on kiduttanut Irakissa. Aviomies vaatii tunnustusta, Sayid ei murru, mutta vaimolle hän tunnustaa, kuinka pahoillaan on, eikä saa naisen kasvoja mielestään. Nainen antaa anteeksi, koska hänellä on kissa, jota on rääkätty (Soihdussa oli myös kissa)..

12. Par Avion, päähenkilö Claire
Takaumassa Claire on auto-onnettomuudessa ja äiti on todella pahasti loukkaantunut, aivokuollut, ja on hoidossa, jonka maksaa joku. Clairen tullessa sairaalaan Christian Sheppard on äidin vieressä. Christian on Clairen isä. Claire oli riidellyt äidin kanssa juuri ennen onnettomuutta, ja ilmoittanut vihaavansa tätä, ja toivanvansa hänen kuolemaa.
Saarella Desmond on huolestunut Charliesta, ja on jatkuvasti Charlien kintereillä, Claire ehdotttaa, että lintujen avulla he pääsisivät saarelta. Desmond sabotoi hanketta. Desmond löytää linnun, johon pelastusviesti laitetaan.
Mihail Bakunin sanoo, että joku ulkopuolinen (ei Ben) valitsee toiset., hänet on tuotu saarelle sukellusveneellä.  He ovat menossa Toisten alueelle, mutta "rajalla" on pylväitä. Niiden läpi kuljettaessa suusta alkaa tulla verta ja vaahtoa. Bakunin on "koekaniini" hän jää rajalle. Kate, Sayid ja Locke pääsevät puita pisin Toisten alueelle. He näkevät Jackin heittelevän amerikkalaista jalkapalloa Tomin kanssa.

13. The Man from Tallahassee, pääosassa Locke
Locke, Sayid ja Kate tiirailevat toisten elämää. Jack tuntuu onnelliselta. Kate menee tapaamaan Jackia, ja jää kiinni. Locke yllättää Benin, he puhuvat paljon Locken peloista. Ben sanoo Alexille, että tuo miehen Tallahassesta, hän on Locken isä, ja on siis saarella!
Takaumassa ilmenee, miksi Locke on halvaantunut. Ensin Locken luo, joka on työkyvytön ja masentunut, tulee Peter Talbot, ja pyytää apua. Locken isä aikoo mennä naimisiin Talbotin äidin kanssa. Locke ei lupaa auttaa, mutta yrittää estää häät. Seuraavaksi Locke joutuu kuultavaksi, Peter Talbot on murhattu. Locke menee isänsä luo puhumaan, mutta Locken soittaessa isä työntää Locken lasin läpi, ja Locke putoaa ainakin 10 metriä ja selkä menee murskaksi.
Benin mukaan Locke ei halua takaisin, sillä hän pelkää isäänsä. Locke räjäyttää sukellusveneen, jolla Jackin ja Julietin piti poistua.

14. Exposé, päähenkilöt Nikki ja Paulo
Nikki Fernandez (Kiele Sanchez) ja Paulo (Rodrigo Santoro)  ovat pääosissa tässä jaksossa, joka tuntuu täysin ylijäämätavaralta. Nikki ja Paulo on ympätty toiselle kaudelle, mutta jakso on etupäässä ykköskaudella tapahtuvaa. Tarina alkaa, kun Nikki juoksee viidakosta, kaivaa maahan jotain, juoksee rannalle ja lyyhistyy, Hurley toteaa, että Nikki on kuollut.
Takaumassa Nikki on kuvauksissa Sydneyssä, hänellä on suhde vanhempaan mieheen tuottaja Howard L. Zuckermaniin, Brasilialainen Paulo on keittiömestarina Zuckermanilla. Nikki ja Paulo tappavat Zuckermanin ruualla, ja ottavat timantit kassakaapista. (Sydneyssä vilahtaa myös Shannon ja Boone). Paolo löytää jalokivet veden alta samasta paikasta kuin Sawyer ja Kate asesalkun, ja Paulo piilottaa helmet Helmiaseman vessaan ja yrittää huijata Nikkiä, ettei olisi löytänyt timantteja. Nikki löytää Paulon nikotiinivalmisteet, ja tajuaa, että Paulolla on myös timantit, Nikki yrittää saada Sawyerilta aseen. (Samassa kuvassa näkyy, että Sawyer lukee jotain Agatha Christien dekkaria). Nikki heittää meduusahämähäkin Paolon päälle, pureman jälkeen ihminen on elottoman tuntinen kahdeksan tuntia, Nikki kaivaa Paulon housuista jalokivet, valitettavasti Nikille käy samoin eli hämähäkki puree, ja heidät haudataan elävältä.
Jakso tuntuu täytteeltä, siinä on ensimmäisen kauden henkilöirtä mm. tohtori Arzt ja Shannon (saarellakin). Jaksossa Charlie kielii, että Sawyer oli keksinyt Sunin kaappausidean. Jaksossa Ben ja Julie puhuvat, miten taivuttaa Jack leikkaukseen, ja puhuvat Katen, Sawyerin ja Jack nappaamisesta Michaelin avulla.

15. Left Behind, pääosassa Kate
Locke on räjäyttänyt sukelluscveneen, ja Kate on vankina parakkikylässä, toiset heittävät tainnuttavaa kaasua ja lähtevät. Locke on heidän mukanaan. Kate herää käsiraudoissa kytkettynä Julien kanssa. Matka on vaivalloinen ja savuhirviö vainoaa. Juliet ja Kate menevät parakeille, siellä on Jack, josta molemmat naiset ovat kiinnostuneita. Vielä Sayid löytyy ja nelikko lähtee rannalle.
Kate on Iowassa, auto on hajonnut, hän tapaa Cassien Sawyerin rakkaan myymässä rihkamakoruja aitoina. Kate ja Cassie liittoutuvat, ja Cassie harhauttaa poliiseja, jotta Kate voi tavata äitinsä, äidin mielestä kate murhasi isänsä itsensä ei hänen takiaan. Cassie rakastaa sawyeria, ja on raskaana.
Rannalla Hurley jekuttaa Sawyeria, että hänet karkoitetaan rannalta, jos tämä ei ole mukava.
Sawyer on ystävällinen ja rannalla on hyvä tunnelma.

16. One of Us, pääosassa Juliet
Jack tuo Julietin leiriin, häntä kohtaan on paljon epäluuloja. Claire sairastuu. Julietin mukaan Ethan otti verinäytteitä, jotta Claire ei juolisi raskauteen, ja Julie osaa tervehdyttää hänet. Claire tulee kuntoon. Jack sanoo Julietille, että tämä on yksi heistä. Ben on laatinut koko suunnitelman, eli Claireen istutettu implantti aktivoidaan, ja Juliet parantaa hänet, ja saa luottamuksen. Julietin on määrä tavata Ben viikon kuluttua.
Julietin takaumassa hän hyvästelee siskonsa, jolla on syöpä ja on raskaana. Saarelle Juliet viedään sukellusveneellä. Juliet yrittää pelastaa raskaana olevia naisia, turhaan. Juliet jää saarelle, koska Ben lupaa parantaa Rachelin. Ben puhuu Jacobista. Juliet on sängyssä Goodwinin kanssa. Juliet näkee röntgenkuvista, että Benillä on syöpä, mitä saarella ei pitäisi olla. Hänellä on riita Rachelista Benin kanssa, kun Oseanic-lentokone putoaa. Ben vie Julietin Soihtuun, ja näkee, että Rachelilla on lapsi.

17. Catch -22, pääosassa Desmond
Desmondin takaumassa hän hylkää kuuden vuoden seurustelun jälkeen tyttöystävänsä Ruthin ennen häitä, ja menee luostariin. Noviisiajan jälkeen hän saa 'potkut', ja lähtiessään hän lastaa luostarin viiniä Pennylle, jonka kanssa ajaa Carlisleen. Näin Desmond tapasi Pennyn.
Saarella Juliet on Jackin kanssa, ja Kate viettelee Sawyerin. Kate ja Sawyer tietävät, että Jack tietää häkkilemmiskelyn.
Saarella Desmond näkee sekavia näkyjä, jossa on kaapeli, Charlien kuoleman, mutta myös Pennyn. Desmondin etsintöjen jälkeen löydetään huonokuntoinen Naomi Dorrit (Marsha Thomason) roikkkumassa laskuvarjosta, Naomi on elossa.

18. D.O.C päähenkilö Sun
Takaumassa Jinin äiti kiristää Sunia. Jinin  isä on köyhä kalastaja, ja äiti on kuten hän itse tiivistää huora. Sun pyytää isältään kiristysrahat.
Saarella Juliet toimii toisten laskuun. Hän määrittää Sunin raskauden alun. Sun on tullut raskaaksi saarella, Jin on siis isä, vaikka on steriili ulkomaailmassa. Jaksossa Juliet jättää viestejä Benille. Kertaalleen 'kuollut' Mihail harhailee saarella. Naomin mukaan Ocanic 815 on löydetty ja kaikki matkustajat ovat kuolleet.

19. The Brig, pääosassa Locke
Jakson pääosassa on John Locke, jonka sulautumista toisiin käsitellään. Ben mainipuloi Lockea, joka tutustuu myös Richard Alpertiin. Benillä on saarella  Locken isä, yksi saaren ihmeistä. Locke on heikko, eikä Locke pysty tappamaan häntä. Locke hakee paikalle Sawyerin (jonka fyysinen suhde Kateen jatkuu). Sawyer tappaa Locken isän,  Locken isä oli mies, joka huijasi Sawyerin vanhempia.

20. The Man Behind the Curtain, pääosassa Ben
Takaumassa näytetään Benin elämänkaari. Ben syntyy metsässä Amerikassa lähellä Portlandia (32 km), tien poskessa. Benin vanhemmat Roger ja Emily ovat vaeltamassa, kun Ben syntyy 7-kuukautisena, ja Benin äiti kuolee. Juopotteleva duunari-isä on yksinhuoltaja, ja hän pestautuu Dharma-projektiin. Roger ei muista Benin syntymäpäiviä, mutta humalassa syyttää Beniä äitinsä kuolemasta. Ben karkaa näkyjen perässä. Kun Ben näkee äitinsä, hän tutustuu Richard Alpertiin ja Toisiin, Alpert käskee olemaan kärsivällinen. Aikuisena Ben organisoi Dharma-projektin jäsenten tappamisen. Hän tappaa oman isänsä, kun tämä Benin syntymäpäivänä naukkailee Dharma olutta Daharman volkkarissa, jonka Hurley käynnisti. Hän avaa myrkkukaasun, ja laittaa itselleen kaasunaamarin. Toiset ovat tappaneet kaasulla muutkin dharmalaiset. Benillä on lapsena valkoinen kani, jota käytää kokeillakseen onko saanut aidan jännitteen pois.
Saarella Sawyerilla on nauha, joka todistaa Julietin epärehellisyyden, hän soittaa sen. Jack yrittää puolustaa Julietia.
Locke on saanut isänsä Sawyerin avulla hengiltä. Locke pieksää Mihailin, joka on siis hengissä. Ben sanoo, että todellinen johtaja on Jacob. joka puhuu hänelle. Locke  ja Ben menevät Jakobin luo mökkiin. Mökki on tyhjä, mutta tavarat liikkuvat. Locke pitää Beniä huijarina. Mutta Jakob pyytää apua Lockelta. Ben ampuu Lockea, joka putoaa vanhaan dharmalaisten joukkohautaan.
Naomilla on siis satelliittipuhelin. Saarella on asema, joka estää viestien lähetykset. Laiva on 130 kilometrin päässä?

21. The Greatest Hits, päähenkilö Charlie
Selviytyjät ovat nyreissään Julietille ja Jackille, joka aikoo kuitenkin järjestää lämpimän vastaanoton toisille, eli "miinoittaa" teltat ja räjäyttää. Toiset haluavat raskaina olevat naiset (miksi, kun he kuolevat?). Nuori Karl tulee varoittamaan toisista, tulevat jo tänään, Alex lähetti pojan. Alex itse kyselee Beniltä Lockesta. Osa jää väijymään rannalle, osa menee mastolle.
Juliet kertoo, että Toiset estävät lähetykset vedenalaiselta Peiliasemalta.
Takaumassa Charlie kirjaa huippuhetkiään. Ensimmäinen on keikkamatka sateessa Tuppukylään, ja rengas on puhjennut. Charlille riittää, mutta sitten radiosta kuuluu heidän kappaleensa You all, Everybody.
Naomin mukaan Drive Shaft on julkaissut Charlien katoamisen jälkeen levyn The Greatest Hits. Desmond näkee näkyjä, helikopteri pelastaa Clairen ja Aaronin, mutta nyt Charlien on kuoltava. Toisessa takaumassa pikku poika Charlie hyppää ensi kertaa uima-altaaseen. Desmond kertoo isolle Charlielle, että Charlie on bunkkerissa, kääntää kytkintä ja hukkuu. Charlien isoimpia hittejä ovat myöskin Liamilta saatu isoisän D.S -sormus, sormus on ollut isällä, isoisällä. Liam on kamoissa ja tulee sänkyyn, jossa on Charlie ja kaksi naista. Neljäs on tapaus, jossa Charlie soittaa kadulla, alkaa sataa vettä. Charlie pelastaa Nadian, jota ryöstetään. Suurin hitti on luonnollisesti Clairen tapaaminen.

22-23. Trough the Looking Glass, päähenkilö Jack
Nämä kaksi jaksoa ovat jännittäviä ja erittäin hyviä. Molemmat osapulet jakautuvat eri joukkoihin Richard Alpert vie osan Toisista temppeliin. Jack lähtee porukan kanssa mastolle, mutta Sawyer kääntyy, saa mukaansa Julietin ja vielä Hurley seuraa heitä.
Toiset hyökkäävät rannalle, heitä odottaa dynamiitti, ja ampujina Bernard, Jin ja Sayid. Toiset kokevat miehistötappioita, mutta onnistuvat vangitsemaan kolmikon. Bernard paljastaa kuulusteluissa kaiken. Kaikki kerrotaan Benille, joka jakelee radiopuhelimessa tappokäskyjä, ja lähtee Alexin kanssa radiomastolle Jackia vastaan.
Desmond on päättänyt mennä Peiliasemalle, mutta Charlie lyö hänet tajuttomaksi. Peiliasemalla Charlie jää toisten Bonnien ja Gretan vangiksi. Charlie tajuaa, että radiojumin poistoon tarvitaan koodi. Rannalle tulee Benin lähettämänä Mihail, joka alkaa ampua Desmondia, joka sukeltaa asemalle, minne Mihail tulee perässä.
Jack ja Ben neuvottelevat. Jack haluaa lähettää viestin, vaikka Ben sanoo laivan haluavan tuhiota kaikki saarella. Ben käskee ampua Jinin, Sayidin ja Bernardin. Kun radiopuhelimesta kuuluu kolme laukausta, Jack hakkaa Benin, ja tuo porukan eteen. Tällöin Danielle vihdoin näkee tyttärensä Alexin.
Sillä välin rannalla aseettomat Sawyer ja Juliet koittavat saada kolmikkoa vapaaksi, heitä ei ammuttukaan, kun Hurley ajaa Toisten päälle Dharma-volkkarilla. Toisia kuolee, ja Sawyer ampuu Tomin, kostoksi Waltin kaappauksesta.
Locke on herännyt. Hän on taas halvaantunut, jalat ei liiku. Hän hamuaa asetta tappaakseen itsensä. Hän näkee Waltin, joka käskee nousta, Lockea tarvitaan vielä. Radiomastolla soitetaan Naomin puhelimella, kun Locke tulee ja heittää veitsen Naomin selkään, hän on paha. Sama ilmenee myös peiliasemalla. Mihail on ampunut naiset Gretan ja Bonnien Benin määräyksestä. Bonnie sanoo Charlielle, että koodi on tehty  Beach Boysin Good Vibrationisin kosketin, kun on numeroitu koskettimet (alkoi numerolla 5). Charlie soittaa koodin, ja Penny ottaa yhteyttä. Charlie tajuaa, että laiva on vieras. Mihail räjäyttää käsikranaatin, Charlie sulkee oven ja hukkuu, mutta viestii Desmondille käteen kirjoittaen
Locke ei ole kuollut, mutta on halvaantunut. Hän  on päättää päivänsä, mutta näkee Waltin. NOT PENNY'S BOAT.
Jack on pääosissa, viimeiseen asti katsoja luulee, että on kyse takaumasta. Jack on lentokoneessa tokkurassa, ajelee autolla, soittelee, syö Oxycode-särkylääkkeitä kuin karkkia. Alkuun hän yrittää itsemurhaa hyppäämällä sillan kaiteelta alas. Tulee kolari, ja Jack menee apuun fiksaamaan kaikin. Hän ei kuitenkaan saa leikata sairaalassa, ei saa läääkkeitä apteekissa. Jopa Sarah näkyy "takaumassa". jack menee hautajaisiin, jossa on arkku. Vielä ei selviä kenen se on. Viimeisessä kohtauksessa selviää että ensimmäistä kertaa on päähenkilön tulevaisuus välähdys, saarelta pois päässyt kontrollifriikki Jack on onneton. Tapaamiseen tulee Kate. Jack sanoo lentävänsä kaukoitään ja Australiaan vain jotta joutuisi onnettomuuteen. Hän vaikeroi, että haluaa takaisin. Ei pitänyt lähteä pois. Meidän on palattava!


Lostin neloskausi (näytettiin USA:ssa tammikuusta 2008  maaliskuuhun 2008 käsikirjoittajien lakon vuoksi)
Saaren lähellä on siis laiva, joka on Desmondiin ihastuneen Pennyn isän Charles Widmoren (Alan Dale) varustama, Widmore on ollut saaren Toisten johtaja ennen Beniä. Laivalla ovat fysiikan tohtori Daniel Faraday (Jeremy Davies), saarelta jo kerran pois päässyt rakennusmies Michael Dawson, joka on Benin apuri nimellä Kevin Johnson, paranormaalien ilmiöiden tutkija Miles Straume (Ken Leung), helikopterilentejä Frank Lapidus (Jeff Fahey), tutkija tohtori Charlotte Staples Lewis (Rebecca Madler) ja tappokone Martin Keamy (Kevin Durand), lisäksi Minkowski ja Regina.
Alkuperäisistä selviytyjistä ovat kuolleet esimerkiksi liittovaltion sheriffi Mars, Boone, Shannon, Ana Lucia, Libby, Mr Eko ja viime kauden lopussa Charlie. Saarella Claire synnytti pojan Aaronin. Sun on raskaana miehelleen Jinille. Saarelta ovat päässet pois Michael ja Walt.

Tulevaisuusvälähdyksistä selviää, että Oceanic six pääsee saarelta, ja heidän tulevaisuuttaan normaalissa yhteiskunnassa näytetään. Alkuperäisistä selviytyjistä pääsevät pois lääkäri Jack Shepard, jonka tulevaisuus nähtiin jo kolmannen kauden lopussa, ja se on päihteinen ja itsetuhoinen tulevaisuus. Karkuri Kate Austen pääsee saarelta pois, kuten myös Sun-Hwa Kwon, miljonääri Hugo Reyes, sotilas Sayid Jarrah sekä lapsi Aaron Littleton. Ulkomaailmassa tulee olemaan myös helikopterikuljettaja Frank Lapidus, toisista Ben Linus, ja purjehdusonnettomuudesta saarelle haaksirikkoutunut Desmond Hume, mutta he eivät olleet alkuperäisiä selviytyjiä lennolta.

Saarelta lähtö oli kuudelle haaksirikkoisille virhe, ja sinne on palattava, se tulee pian selväksi. Jack oli ennen haaksirikkoa neuroottinen lääkäri, ja yksityiselämässä despootti ja narsisti. Jack on Los Angelesiin palattuaan lisäksi alkoholisti, ja kipulääkkeien väärinkäyttäjä. Kate on murhaaja, joka pakomatkallaan tehtailee uusia rikoksia. Sunille lähtö saarelta takaa turvallisen synnytyksen, mutta aviomies jää saarelle. Mega-Lotto miljonääri Hurley on epäonninen, ja onneton. Sayid ei löydä etsimäänsä normaali maailmasta.

Kaudella oli 14 jaksoa

1. The Beginning of the End, päähenkilö Hurley
Aluksi kerrataan kolmannen kauden päättövaihetta. Mastolla loukkaantunut Naomi karkaa. Kate saa hänet kiinni, ja Naomi soittaa laivalle George Minkowitzille. Helikopterilla on tulossa apuvoimia saarelle.
Ben kehottaa Daniellea pakenemaan Alexin kanssa, koska tulijat ovat pahoja.
Rannalla surraan Charlieta. Kun kaikki näkevät rannalla, Jack hyökkää Locken kimppuun ja ampuu, mutta aseessa ei ole luotia.
Locke pelkää tulijoita, hän päättää mennä toisten parakkikylään, mukaan lähtevät päähenkilöistä Sawyer, Hurley,  Claire sekä Ben, Alex ja Karl. Jackin kanssa jäävät ainakin Kate, Rose, ja Bernard sekä Juliet, Sun ja Jin.
Hurley on nähnyt aiemmin kaksi kertaa Jakobin majan eri paikoissa.
Hurleyn tulevaisuudessa paluu ulkomaailmaan ei ole helppo. Hurley näkee CharlietaLos Angelesissa ja, hurjastelee Camarolla poliiseja pakoon ja joutuu kuulusteluun. Ana Lucian entinen pari kuulustelee, Hurley valehtelee ex-parille, että ei ole nähnyt Ana Luciaa lennolla. Poliisi pelottelee mielisairaalalla, joka sopii Hurleylle. Hurley on mielisairaalaan oloihin tyytyväinen, kunnes musta mies tulee, hän väittää olevansa Oceanocin lakimies, hän esittäytyy Matthew Abbadoniksi.Mielisairaalaan 'ilmaantuu' myös Charlie, joka kehottaa yhdistymään ja palaamaan saarelle. Jack, joka näki tv-uutisista Camaro-kaahailun, käy visiitillä Hurleyn luona. Hurleyn mukaan oli virhe lähteä. Jack kertoo kasvattavansa parran, eikä halua palata saarelle.
Jakso päättyy laskuvarjomiesten tuloon. Jack ja Kate tapaavat Daniel Faradayn.

2. Confirmed Dead, takaumissa Etsijät
Jakson alku mykistyttää, tv-uutisissa esitellään Oceanic 815:n hylky Balin syvänteissä ja 324:n matkustajan mainitaan kuolleen. 
Saarelle helikopterilla tulee neljä henkilöä: pilotti Frank Lapidus, antropologi Charlotte Lewis, fyysikko Daniel Faraday, ja paratutkija Miles Straume.
Jack ja Kate löytävät Danielin, joka on vauhko, vielä vauhkompi on seuraavaksi löytyvä Miles Straume. Hän epäilee, että Kate on tappanut Naomin, sillä Naomi on sanonut rakastavansa siskoa (jota hänellä ei ole, kyse on koodista). Daniel Straume takaumassa ilmenee, että hän kommunikoi vainajien kanssa, ja on rahanahne, hän käy mustan naisen luona murhatun pojan huoneessa. Naomin ruumiista Miles päättelee, että asia on kunnossa. Sayid ja Juliet piirittävät Milesin ja Danielin, ja heidät riisutaan aseista. Aseista riisutaan myös Charlotte, joka jää toisen joukon vangiksi. Charloten takaumassa selviää, että hän on antropologi, ja löytänyt jääkarhun luurangon Saharasta, ja siellä on jonkinnäköinen panta. Ben tietää, kuka Charlotte on, hänellä on mies laivalla. Ben ampuu Charlottea, joka selviää luotiliivien takia.
Laivalla olevien tehtävä on ottaa Benjamin Linus kiinni.
Frank Lapidus löytyy ja  helikopteri, hän jää isompaan ryhmään. Frank Lapiduksen takaumassa ilmenee, että hänen piti lentää Oceanic 815:a. Lapidus näkee oikean lentäjän Seth Norriksen ruumiin, hän tajuaa, että se on väärennetty. Naomin takaumassa ilmenee, että Matthew Abbadoniksi nimetty mies palkkasi Naomin, joka on kerännyt iskuryhmän.

3. The Economist, päähenkilö Sayid
Sayid haluaa laivalle, hän lupaa hakea Charloten parakkikylästä. Miles haluaa mukaan, ja Jack haluaa, että Kate menee mukaan. Parakkikylässä Hurley on sidottu, hän on kuitenkin syötti, jolla kolmikko saadaan kiinni. Sayid vaihtaa Milesin Charlotteen. Sayid lähtee helikopterilla laivalle. Hän sanoo Jackille, että ei luota tulijoihin.
Tulevaisuudessa ulkomaailmassa Sayidilla on Benin antamia tappotehtäviä., ensimmäinen Seychellieillä, ampuu Avellino-nimisen miehen, ja Saksassa Berliinissä Elsan Taloustieteilijän naisen, johon on ihastunut. Elsa ehti ampua Sayidiä olkapäähän. Ben parsii haavan, ja käskee jatkamaan listaa eteenpäin.
Saarelle tulijoilla on Desmondin ja Pennyn kuva, sekä Naomilla ranneketju, jossa lukee "N. olen aina kanssasi".

4. Eggtown, päähenkilö Kate
Parakeilla Locke syöttää munia Benille. Ben nälvii Jakobista, ja Locke on raivoissaan, tappaa kanan, eli miten käy tulevien munien? Kate on maaninen, hän haluaa puhua Milesin kanssa. Hän saa selville Milesin pitopaikan, vie Milesin Benin luo. Ben tuntee Milesin, ja kuka Milesin on palkannut. Ben antaa Milesille 3,2 miljoonaa, jotta Miles kertoo että hän on kuollut.
Kate ja Claire keskustelevat lapsista. Sawyer ja Kate nukkuvat yhdessä, mutta ei kovin intiimisti. Kate sanoo, ettei ole raskaana, Sawyer hurraa. Kate lähtee rannalle. Sun ja JIn katsovat karttaa, Jin haaveilee New Yorkista, ja Sun haluaa kasvattaa lapsen Koreassa. Daniel ja Charlotte tekevät muistikokeita.
Kate joutuu palattuaan USA:han oikeudenkäyntiin ja vangitaan. Katea syytetään ryöstöstä, murhapoltosta ja murhasta ja vaaditaan 15 vuoden tuomiota. Kate ei halua lastaan todistamaan, ja sinne tulee Jack valehtelemaan, että kone on syksynyt mereen. Kate tapaa syöpäsairaan äitinsä, joka halua nähdä lapsenlastaan, jota Kate ei halua näyttää, sillä Kate kasvattaa Aaronia. Katen äiti ei kuitenkaan todista, ja sovitaan, että Kate saa 10 vuotta ehdollista eikä saa poistua osavaltiosta. Tämän jälkeen Kate tapaa Jackin, joka ei lähde kahville, eikä tule Katen kotiin, jossa on Aaron.
Jakson lopussa Charlotte soittaa Reginalle, joka kertoo, että helikopteri ei ole saapunut laivalle.

5. The Constant, päähenkilö Desmond
Helikopteri matkaa laivalle, kopterissa on Lapidus, Sayer, ja Desmond, joka katselee Pennyn kuvaa. Helikopteri joutuu myrskyyn, ja Desmond pään sisällä myrskyää, ja hän palaa aikaan Skotlannin armeijassa ja vuoteen 1996, jossa hänen päässä on välähdyksiä tulevasta helikopterimatkasta. Menneisyydessä on ollut välähdyksiä vuodesta 2004. Laivalla George Minkowsski on seonnut samalla tavalla kuin Desmond, lopulta hän kuolee. Desmond puhuu  radiopuhelimessa Daniel Faradayn kanssa. He sopivat tapaamisen vuoteen 1996 Oxfordissa. Vuonna 1996 Charles Widmore ostaa  22:s maaliskuuta 1845 haaksirikkoutuneen Black Rockin perämiehen päiväkirjan  noin 300 000 punnalla. Charles antaa Pennyn osoitteen. Desmond saa Pennyn puhelinnumeron 7940-0893, johon hän soittaa 24.12.2004. Laivaa on sabotoitu, mutta Sayid saa yhteyden  Penny rakastaa Desmondia.
Laivalla tavataan Keamy ja Omar. Minkowski on seonnut tultuaan saaren lähelle. Hän siis kuolee.

6. The Other Woman, päähenkilö Juliet
Juliet joutui saarelle osin huijattuna, ja hän luulee olevansa saarella vain vähän aikaa, mutta aikaa on kulunut jo kolme vuotta. Takaumassa Juliet puhuu Toisten terapeutin Harper Stanhopen kanssa, kun Tom käskee Julietin mennä Benin luo. Juliet saa Toisten asuntoalueelta talon, ja oopperalevykokoelman. Myöhemmin Juliet itkee lasten menettämistä, kun Goodwin tulee hakemaan sideharsoa. Goodwin on saanut voimalasta kemikaalivamman. Juliet itkee myös Harperin tylyyttä, Goodwin kertoo, että Harper on hänen vaimonsa mutta heillä synkkaa. Terapia ei etene, kun Harperille on selvinnyt, että Goodwinillä ja Julietilla on suhde. Harper sanoo Julietille, että Benin tunteet pitää ottaa huomioon. Ben kostaa ja lähettää Goodwinin Oseanic 815 peräosan matkustajien luo. Goodwinin kuoltua Ben vie Julietin ruumiin luo, ja kertoo, että Juliet on hänen!
Rannalla Daniel Faraday ja Charlotte Lewis ovat kadonneet, Harper Stanhope tulee ilmoittamaan Julietille, että hänen on tapettava kaksikko, joka pyrkiin "Tempestin voimalaan" vapauttamaan kaasu, joka tappaa kaikki saarella olevat. (Faradaylla oli kaasunaamareita repussa). Kate tapaa Charloten ja Danielin, Kate tajuaa, että he valehtelevat, mutta Charlotte tainnuttaa Katen, joka myöhemmin kertoo Jackille kaasunaamareista. Juliet menee Dharman laboratorioon, ja taistelee Danielia ja Charlottea vastaan. Daniel kuitenkin tekee kaasun vaarattomaksi, koska Ben on jo kerran tehnyt kaasuhyökkäyksen, eikä epäröi tehdä sitä toistamiseen tappaakseen kaikki saarella olevat.
Parakkikylässä John Locke kyselee Beniltä laivasta. Ben kertoo, että Charles Widmore haluaa hyötyä saaresta. Locke vapauttaa Benin, jota Sawyer ja Hurley ihmettelevät.

7. Ji Yeon, päähenkilöinä Sun ja Jin
Laivalla Desmond on normaali, Regina hyppää kahleissa mereen. Laiva ei voi liikkua, kun koneet on sabotoitu. Desmond ja Sayid näkevät kansimies Kevin Johnsonin, hän on saarelta lähtenyt Michael.
Rannalla Jin ja Sun päättävät lähteä Locken luo. Julietin mukaan Sun ei selviä saarella raskaudestaan ja pitää jäädä rannalle. Juliet kertoo Jinille, että Sunilla on toinen, jotta saisi Sunin jäämään rannalle. Jin menee Bernardin kanssa kalaan. Bernard kertoo Rosen syövästä, ja siitä, että saari on parantanut sen. Bernard uskoo karmaan. Jin antaa anteeksi Sunille, koska teki pahoja asioita herra Paikin, Sunin isän palveluksessa.
Tulevaisuudessa Sun on synnyttämässä ja synnyttääkin. Välillä Jin yrittää ostaa synnytyssairaalaan isoa Pandaa. Kun Jin tuo Pandan synnyttäneelle, ilmenee, että tämä on tapahtunut aiemmin ja hän on herra Paikin asialla. Sun synnytti yksin, ja tytön nini on Ji Yeon. Hurley tulee tapaamaan Sunia, ja lopussa Sun menee Jinin haudalle, Jinin kuolinpäiväksi on merkitty 22.9.2004.
Helikopteri on lähtenyt saarelle. Desmond ja Sayid ovat rahtilaivalla. Kapteeni on kertonut, että laiva on Charles Widmoren, joka hankki Oceanic 815:n mustanlaatikon, ja lavasti hylyn ja 324 ruumista!

8. Meet Kevin Johnson, päähenkilö Michael
Michelin takaumassa näytetään hänen paluunsa. Walt menee hänen äidilleen hoitoon, ja yhteys katkeaa. Walt näkee painajaisia. Michael panttaa JInin kellon, ja näkee harhoja esimerkiksi Libbyn.

Alex, Danielle ja Karl pyrkivät suojaan, mutta Karl kuolee

9. The Shape of Things to Come, päähenkilö Ben

Ben on ensiksi Saharassa

10. Something Nice Back Home, päähenkilö Jack (kate ja Aaron)

Charlotte osaa koreaa


Tulevaisuusvälähdyksessä Jack on kihloissa Katen kanssa ja hoitavat Aaronia, mutta Jackvetää nappeja naamaan
11. Cabin fever

Jakobin mökille, takaumassa Locken lapsuutta
12- 14. There’s No Place Like Home osat 1-3

Lostin vitoskausi

Saarelta päässeet haluavat takaisin saarelleOceanin kuusikko saavat laskettua Eloise Hawkingin avulla paluun itselleen lennolla 316- t
Jaksot 17

1. Because You Left

2. The Lie, Hurley

3. Jughead, Desmond

4. The Little Prince
Aaronin syntymä, ja Daniellen tulo saarelle 1988, USA:ssa Ben usuttaa lakimiehet Aaronin ja Katen kimppuun

5. The Place is Death
Charlotte kuolee, ja tunnustaa olleensa saarella

6. 316
Eloise Hawking selittää Ocanicin kuusikolle, miten saarelle voi palata

7. The Life And Death of Jeremy Bentham
Tämä on jakso jota ihmettelen, eli keskittyy LOcken tekemisiin saarelta päästyään

8. LaFleur

9. Namaste

10. He's our You

11. Whatever Happened, Happened

12. Dead is Dead

13. Some Like It Hoth

14. The Variable

15. Follow the Leader

16. The Incident
Jacob showta


Lostin kutoskausi yhteensä 18 jaksoa (jaksoja kaikkiaan 121 kpl) Kausi oli muistaakseni hyvin hämärä, ja pohdittiin, jos kone ei olisi pudonnutkaan, tai saarta ei olisi ollutkaan. Huonoin kausi ja huono päätös.

Jaksot 18
1 - 2. L.A.  X

3.  What Kate Does, Kate

4. The Substitute, Desmond

5.  Lighthouse, Jack

6.  Sundown

7. Dr. Linus

8.  Recon

9.Ab Aeterno

10. The Package

11. Happily Ever Aftwer

12. Everybody LOves Hugo

13. The Last Recruit

14. The Candudate

15. Across The Sea

16. Whar They Died For

17 - 18 The End
Vale-Locke yrittää tuhota saarta, Jack saaren suojelija estää.
LA:ssa kaikki saapuvat kirkkoon, missä on Christian, ja lopulta muistavat, yhdessä ovat Claire ja Charlie, Sayid ja Shannon, Sawyer ja Juliet, Rose ja Bernard, Desmond ja Penny, Jin ja Sun, ja tietenkin Jack ja Kate. Yksin ovat Boone ja Locke.
Viimeisessä kohtauksessa Jack makaa saarella Vincent vieressään  ja näkee että lento 815 ei putoa,
Sarja päättyy, mistä alkaa eli Jack Sheppardiin silmään, tai lähikuvaan siitä, kun oikea silmä sulkeutuu (sarjan alussa se avautui)..